Предстои изграждане на открит паркинг за успоредно паркиране по улици „Бузлуджа“ и „Христо Ботев“ в Сливо поле

Предстои изграждане на открит паркинг за успоредно паркиране по улици „Бузлуджа“ и „Христо Ботев“, граничещи с градския парк, находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) І-243,кв. 58, гр. Сливо поле. Община Сливо поле е собственик на УПИ І-243, кв. 58, гр. Сливо поле. В този имот се намират сградата на Общината, декоративна градинка с мемориал и площадно пространство и озеленена площ.

Одобреният инвестиционен проект определя разположението на паркоместата на новопроектираните паркинги на съществуващите улици, организация и безопасност на движението, временна организация и безопасност на движението по време на строителството.

Размерите на паркомястото са предвидени 2,50м/6,00м, съгласно Наредба № 2/17.01.2001г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.

Предвиден е подход към Парка откъм ул. „Бузлуджа“ с широчина 6,00 м.

Радиусите на бордюрните криви са приети съгласно нормативната база, осигурявайки възможност за завиване на лекотоварни МПС.

Необходимият брой места за паркиране е съобразен с Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии.

Предвидени са общо 28 броя паркоместа по двете улици, организирани с успоредно паркиране.
Съгласно Наредба № 4 от 1 юли 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания са предвидени 3 бр. паркоместа за инвалиди, сигнализирани с необходимите пътни знаци и маркировка.
Предвидените в проектното решение тротоари са ограничени от едната страна от пътни бордюри 18/35/50, а от другата от градински бордюри 8/16/50 на бетонова основа от бетон С 12/15.

Сподели:

Още новини от деня