Ветово-община-2

Предстои изграждане на спортна площадка, комбинирана за футбол на малки врати, баскетбол и волейбол в Кривня

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от

Община Ветово, град Ветово, ул. „Трети март“ № 2, тел.: 081612253, ЕИК 000530504

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: 7080 Град Ветово, община Ветово, област Русе, ул. „Трети март“ №2

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): Тел.: 081612253, e-mail: [email protected]

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:

Д-р Мехмед Хасан Мехмед, кмет на Община Ветово, област Русе

Лице за контакти: Хошгюн Насуф – главен специалист КРСИК

Уведомяваме Ви, че Община Ветово има следното инвестиционно предложение:

Спортна площадка, комбинирана за футбол на малки врати, баскетбол, и волейбол в УПИ III-179, кв.11, с. Кривня, Община Ветово, Област Русе“.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Предмет на настоящето инвестиционно предложение е изграждане на спортна площадка, комбинирана за футбол на малки врати, баскетбол, и волейбол.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

– почистване на съществуваща асфалтова настилка;

– демонтаж на съществуваща оградна мрежа;

– изкопни работи с дълбочина 0,70 м.;

– кофражни работи;

– армировъчни работи;

– бетонови работи;

– ел. работи;

– общата използвана площ е 580 кв.м.;

– ограждане на спортната площадка с ажурна ограда с височина 4,00 м.;

– полагане на трошено-каменна настилка;

– полагане на изкуствена трева.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Настоящото инвестиционно предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен план или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на ИП, няма необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

УПИ III-179, кв.11, с. Кривня, Община Ветово, област Русе

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не се предвижда използване на природни ресурси

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни

и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очакват.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Въздействието върху атмосферния въздух през периода на строителството ще бъде незначително, в локален мащаб.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Не се очакват.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Не се предвижда генериране на отпадъчни води при извършване на предвидените дейности

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очакват.

Сподели: