Предстои изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ветово

След извършен преглед и анализ на действащата за управление на отпадъците на
територията на Община Ветово, се установи, че има необходимост от приемане на Наредба за
изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община
Ветово. В 30-дневен срок от публикуване на настоящия Проект на Наредба, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища на e-mail: vetovo@vetovo.bg или във Фронт-офиса на Община Ветово, на адрес: гр. Ветово, ул. „Трети март“ № 2.

В брой 2 на Държавен Вестник от 31 декември Министерски съвет постановява
изменение и допълнение в Наредба за излезли от употреба моторни превозни средства.
Съобразно изменението в допълнителните разпоредби , параграф 1, т.1 – „Излязло от употреба
моторно превозно средство“ е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби
(ДР) на ЗУО, в т.ч.:
а) (изм. – ДВ, бр. 2 от 2021 г.) моторно превозно средство с прекратена регистрация, което
се намира върху имот – държавна или общинска собственост, за повече от три месеца от датата
на прекратяване на регистрацията;
б) (изм. – ДВ, бр. 2 от 2021 г.) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът
за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба No I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от
Наредба No Н-32 от 2011 г. за повече от три месеца от определената му дата за следващ преглед
за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или
общинска собственост.

Сподели: