Предстои изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

След извършен преглед и анализ на действащата Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се установи, че има необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Основната причина за приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимостта от привеждане в съответствие на подзаконовия нормативен акт (наредбата) с изменения на нормативните актове от по-висока степен.

При извършен одит от Сметна палата за периода 01.01.2020-30.06.2021 г. на настоящата нормативна база, касаеща общинското имущество, бяха установени определени моменти (несъответствие със Закона за политическите партии), по отношение на които са дадени препоръки.

Други причини, налагащи изменение и допълнение на Наредбата, имат чисто редакционен характер и предпоставят изменение на текста с цел подобряване на неговата яснота.

Предлаганите промени в Наредбата не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство. Предлаганата наредба е подзаконов нормативен акт, приемането на който е от изключителната компетентност на Общинския съвет, като колективен орган на местно самоуправление.

В резултат на горното, е подготвена Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

§ 1. Към Чл.3 се добавя нова ал.3:

(3)Стратегията по ал.1 и програмата по ал.2, както и промените в тях, се обявяват на интернет страницата на общината.

§ 2. Добавя се нов Чл.3а:

Чл.3а(1) Кметът на общината организира създаването и воденето на регистрите, предвидени в Наредба №8 от 17.12.2010 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот – общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им, обн. ДВ, бр.1 от 05.01.2010 г.

(2)  Регистрите по ал.1 са публични.

(3) Всяко лице може да получи справка по актовите книги за общинска собственост срещу заплащане на услугата.

(5) В случаите, когато се налага справка по досието към акта за общинска собственост или се иска писмено удостоверение за наличието на определени документи или обстоятелства, лицето подава писмено заявление за справка.

§ 3. Чл.17, ал.2, т.1 се изменя, като придобива следната редакция:

  1. за политическите партии по реда на ЗПП;

§ 4. Чл.26 се изменя, като придобива следната редакция:

Чл.26Вещите могат да се предоставят за управление и ползване от звена на общинска бюджетна издръжка със заповед на кмета на общината.

§ 5. Чл.29, ал.2 се изменя, като придобива следната редакция:

(2) Минималният срок на договора за аренда е 5 години.

§ 6. Чл.53, ал.4 се изменя, като придобива следната редакция:

(4) Въз основа на влязлото в сила решение по ал.7, кметът на общината издава заповед, която съдържа всички необходими плащания по сделката, срока и начина за извършването им. Въз основа на извършените плащания в срок, кметът на общината сключва договор за продажба. Договорът подлежи на вписване в Службата по вписванията при Агенция по вписванията по местонахождение на имота. Разходите по вписването на договора са за сметка на купувача. При невнасяне на дължимите суми в срока, посочен в заповедта, се счита, че лицето се отказва от сделката и направените от него разходи не се възстановяват. Продажната цена се определя от лицензиран оценител на имоти и не може да бъде по-ниска от данъчната оценка.

§ 7. Чл.54 се отменя

(2) За отглеждане на пчелни семейства, годишната наемна цена за един декар е 10,00 лв.

§ 8. Добавя се нов чл.58а:

(1) Замяната на имот – частна общинска собственост, се извършва по реда и спазване на изискванията на чл.40 от ЗОС.

            (2) Предложението за замяна се внася в Общински съвет от лицата имащи право на това, като към него се прилага:

                 1. характеристики на имотите за замяна: местонахождение, вид и предназначение на имота, площ, брой на сградите и застроената им площ, етажност, състояние, начин на ползване, правно състояние (налична документация, предоставени права за управление и ползване, ограничени вещни права, законност на постройките, предвиждания по градоустройствени и застроителни планове и др.);

                 2.  необходимостта на общината от замяната;

                 3. съответствие със стратегията и програмата за управление на общинската собственост;

                 4. пазарна цена на имотите, определена от оценител на имоти;

                 5. данъчни оценки на имотите;

                 6. начин на плащане;

                 7. други особености по замяната (ако има такива).

            (3) С решението си по ал.1 Общинският съвет определя:

                 1. предмета и субектите на сделката;

                 2. цените на имотите;

                 3. начина на плащане на разликата в цените на имотите;

                 4. срок на плащане.

(4) Въз основа на решението на Общински съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

§ 9. Добавя се нов чл.59а:

(1) Замяна на общински жилища с жилищни или нежилищни имоти – собственост на държавата, на физически или юридически лица, се извършва при условията и по реда на чл.40 от ЗОС, освен в случаите по ал.2.

(2) Замяна на общински жилища с жилищни имоти на физически лица в изпълнение на социални програми, приети от Общинския съвет, се извършва с решение на Общинския съвет. Предложението за замяна се внася в Общински съвет от лицата, имащи право на това, като към него се прилага:

            1. характеристики на имотите за замяна: местонахождение, вид и предназначение на имота, площ, брой на сградите и застроената им площ, етажност, състояние, начин на ползване, правно състояние (налична документация, предоставени права за управление и ползване, ограничени вещни права, законност на постройките, предвиждания по градоустройствени и застроителни планове и др.);

            2. мотиви;

            3. данъчни оценки на имотите;

            4. начин на плащане;

            5. други особености по замяната (ако има такива).

(3) С решението си по ал.2, Общинският съвет определя:

            1. предмета и субектите на сделката;

            2. цените на имотите;

            3. начина на плащане на разликата в цените на имотите;

            4. срок на плащане.

(4) (нова- с Р-е №195/31.01.2013г.) Замяната се извършва по пазарни цени на заменяните жилищни имоти. По този ред замяна може да бъде извършена само еднократно и само за един жилищен имот – собственост на физическо лице, с един общински жилищен имот.

§10. Добавя се нов чл.60а:

(1) Замяна на земеделски земи от общинския поземлен фонд със земеделски земи на граждани, юридически лица и държавата се извършва с решение на Общинския съвет след представяне на мотивирано становище на общинската служба по земеделие.

(2) Замяната по ал.1 се извършва съгласно изискванията на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), ЗОС и настоящата наредба. Цените на земеделските земи, които подлежат на замяна, се определят от лицензиран оценител.

(3) Към предложението, внесено за разглеждане в Общински съвет се прилагат:

                 1. характеристики на имотите за замяна: местонахождение, вид и предназначение на имота, площ, категория на земята, начин на ползване, правно състояние (налична документация, предоставени права за управление и ползване и др.);

                 2. необходимостта на Общината от замяната;

                 3. становище на общинската служба по земеделие;

                 4. становище на Дирекция „Устройство на територията, общинска собственост и стопански дейности и местни данъци и такси“.

                 5. пазарна цена на имотите;

                 6. данъчна оценка на имотите;

                 7. начин на плащане;

            (4) С решението си по ал.1 Общинският съвет определя:

                 1. предмета и субектите на сделката;

                 2. цените на имотите;

                 3. начина на плащане на разликата в цените на имотите;

                 4. срок на плащане.

            (5) Въз основа на решението на Общински съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

§ 11. Чл.75, ал.1 се изменя, като придобива следната редакция:

(1)Продажба на движими вещи, които не са необходими за дейността на общината се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на тази наредба. Началната тръжна или конкурсна цена се определя с решение на общинския съвет, по предложение на кмета на общината.

§ 12. Към чл.75 се добавя ал.3:

(3)Цената се определя от лицензиран оценител.

            § 13. Чл.80, ал.2, т.3 се изменя, като придобива следната редакция:

  • цена /ако е възмездно/ за ползване, определена от лицензиран оценител;

§ 14. Чл.81, ал.2 се отменя

§ 15. Чл.81в се изменя, като придобива следната редакция:

Чл.81в.Гаражите – общинска собственост могат да бъдат продавани чрез публичен търг или конкурс.

§ 16. Чл.82, ал.2 се отменя

Чл.83, ал.1, т.1 се отменя

  • Решение за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс се взема от общинския съвет.

§ 18. Чл.83, ал.1, т.1 се отменя

§ 19. Чл.83, ал.1, т.2 се отменя

§ 20. Чл.88, ал.1 се изменя, като придобива следната редакция:

  • Съгласно заповедта по ал. 1 на кмета на общината, обявата за публичен търг или публично оповестен конкурс се публикува в местен или национален ежедневник и на официалната интернет страница на Община Ветово. Обявата съдържа: информация за предмета на търга или конкурса; вида на процедурата; дата и час на провеждане; мястото за закупуване на тръжна или конкурсна документация; начин на плащане; време за оглед; срок за подаване на документите за участие; място и начин за получаване на допълнителна информация; други данни.

§ 21. Чл.88, ал.2 се отменя

§ 22. Чл.89 се изменя, като придобива следната редакция:

Чл.89. Публичният търг или публично оповестения конкурс се провежда не по-рано от 15 дни от датата на публикуване на обявата по чл. 88, ал.1.

            § 23. Чл.91, ал.2 се отменя

            § 24. Чл.93, ал.1, т.2 се отменя

§ 25. Чл.93, ал.1, т.8 се изменя, като придобива следната редакция:

8.декларация, че участникът няма задължения към общината

§ 26. Чл.93, ал.2 се изменя, като придобива следната редакция:

  • Документите по ал. 1, т. 3 и 4 не се прилагат от участници – физически лица, които нямат качествата на търговец.

§ 27. Чл.93, ал.3 се отменя

§ 28. Чл.95, ал.1 се изменя, като придобива следната редакция:

  • Документите за участие се подават в център за администравно обслужване на общинска администрация в указания за приемане срок

§ 29. Чл.96, ал.1 се изменя, като придобива следната редакция:

  • За провеждане на търг или конкурс кметът на общината назначава комисия в състав най-малко от петима членове, един от които задължително е юрист

§ 30. Чл.96, ал.3 се изменя, като придобива следната редакция:

(3) Със заповедта за назначаване на комисията се определят нейният председател и членове, включително резервен член

§ 31. Чл.97, ал.1, т.3 се изменя, като придобива следната редакция:

  • ”свързани лица” по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с участниците в търга или конкурса или с членовете на техните управителни и контролни органи;

§ 32. Чл.100, ал.4 се изменя, като придобива следната редакция:

  • Когато лицето, спечелило търга или конкурса е внесло дължимите суми, но не се яви в срока по ал. 3 да сключи договор с кмета на общината, се счита, че то се е отказало от сключване на договора. Депозитът за участие на същия се задържа и внесените от него суми по сделката не се възстановяват.

§ 33. Чл.135 се изменя, като придобива следната редакция:

Чл.135. Действия по опазване и защита на общинската собственост се извършват от служителите, работещи в отдел „Общинска собственост и стопански дейности“ и „Устройство на територията”.

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е публикуван на официалната страница на Община Ветово на следния линк: http://vetovo.bg/ и на интернет страницата на Общински съвет на следния линк: http://obs-vetovo.eu/  на 02.03.2023 г.

В съответствие с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуването на проекта да направят писмени предложения и да изразят становища по него. Те могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация – Ветово и Общински съвет – Ветово или изпратени на e-mail адреси: vetovo@vetovo.bg; obs_vetovo_2015@abv.bg.

Сподели: