Предстои изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово е приета с Приета с Решение на ОбС № 327 по Протокол № 49/04.03.2003 г., допълнена и изменена през годините от Общински съвет – Борово. С нея се уреждат отношенията, които са свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община Борово.

В Община Борово постъпиха предложения от директорите на дирекции „УТ и ОС“  и „ИАПХДУР“  и “ФБМДТ“. с твърдения, че общинските такси и цени на услуги са ниски и вече неактуални, предвид темпа на инфлацията и социално – икономическите промени в страната. Изложени са твърдения, че разходите за материали, за техническо оборудване и софтуер и за външни услуги, които общината прави значително са се увеличили през годините. Повечето такси и цени на услуги, които общината събира към днешна дата, са нереални и в значително ниски размери. Същите не покриват в значителна степен разходите, които общината прави по предоставянето им. Освен това е необходимо е да се определи цена за нови услуги, които общината възнамерява за в бъдеще да  предоставя, както и някои услуги, които вече не се предоставят – да отпаднат.

На основание разпоредбата на чл.7, ал.1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, местните такси се определят въз основа на необходимите материално – технически и административни разходи по предоставяне на услугата. По силата на чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ, Общинският съвет определя размера на таксите при спазване на принципите за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата, създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество, постигане на по-голяма ефективност при определяне и заплащане на местните такси.          

Поради гореизложеното, със Заповед № 394 от 12.10.2020г., наредих да се сформира работна група от служители в общинска администрация /ОА/, която да извърши анализ на действащите към момента общински такси и цени на услуги на територията на Община Борово и да изготви проект на наредба за изменение на сега действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Общинската администрация извърши анализ на сега действащите такси и цени на услугите на територията на общината и предложи някои такси и цени на услуги, да се увеличат при съблюдаване на изискванията на чл.7, ал.1 от ЗМДТ и реалната им стойност към настоящия момент. Констатациите на общинска администрация са, че от приемането на наредбата през 2003 г. до сега, са настъпили нови факти и обстоятелства, които следва да бъдат отчетени към настоящия момент и да намерят отражение при формиране на нови размери на общинските такси и цени на услуги на територията на Община Борово. Конкретно се установи, че оттогава до сега, многократно е нараснал темпът на годишната инфлация и размерът на минималната работна заплата за страната, съответно са се увеличили брутните заплати на служителите в общинска администрация, както и разходите за материали и консумативи, които общината прави за предоставяне на услугите. Цените на таксите и услугите определени с наредбата, са били съобразени с размера на минималната работна заплата, размера на брутната заплата на служителите, които са ангажирани в процеса по предоставяне на услугите, цените на материалите и консумативите към 2012г.. Освен това, налице е увеличение на канцеларските материали и консумативи, ел. енергия и горива, които общината ползва при предоставяне на услугите. Вследствие на това, се налага изводът, че преките и непреките разходи, които общината прави за предоставяне на услугите, са се увеличили многократно. Динамиката и разширяването на обема на предлаганите от Община Борово услуги, изисква да се регламентира нормативно предлагането на нови такси и цени на услуги.

В частта, касаеща услугите, предоставяни от Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост“ се предлага изменение  на някои от текстовете и въвеждане на нови разпоредби с цел постигане на синхрон с действащата нормативна база. По същество, в частта, касаеща таксите за технически услуги, настоящият проект  предлага увеличение, като се посочва  размерът на заплащаните такси, индексиран към 2022г. и се извършва редакция на някои от текстовете, с оглед постигане на синхрон с националното законодателство.

Анализът на действащите такси и цени на услуги беше извършен от ОА въз основа на Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл.7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им, приета с ПМС № 1 от 05.01.2012г., обн. в ДВ бр.4 от 13 Януари 2012г.

При прилагането на така създадената Методика, са разработени финансови обосновки на всички услуги и цени на услуги, които предлагаме да претърпят изменение с предлаганият проект. Финансовите обосновки на новите такси и цени на услуги, представяме в приложения към настоящите мотиви на докладната записка. Същите обосновават предложените цени на таксите и съответстват на реалните разходи за предоставяне на услугите и са част от настоящата докладна. При определяне на размера на таксите за услуги са отчетени спецификата на работа, необходимото време за проучване на налична документация, проверка на място, изготвяне на документа, както и разходваните материали, средствата за техническо оборудване и софтуер. 

Неразделна част от Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово е ПРИЛОЖЕНИЕ 1 –  Съпоставка на действащите към момента текстове и предложенията за изменение.

В постъпило Писмо от Окръжна прокуратура-Русе с вх. № 2292/01.03.2023 година по описа на деловодството на Общински съвет-Борово (изх. № 4127/2022 г./АО-41/2022 г. от 27.02.2023 година) се посочва, че разпоредбите на чл. 4, ал.1 , т. 4 и т.5 и чл. 35, т. 12 от Наредбата следва да бъдат приведени в съответствие с нормите на чл. 8, ал. 1 , чл. 107 от ЗМДТ и чл. 72, ал. 1 от ЗУТ.  С чл. 35, т.12 е въведена нова такса, извън предвидените в ЗМДТ, а с чл. 4, ал.1 , т. 4 и т. 5 се създават неуредени от ЗМДТ принципи. Считам, че констатациите на окръжната прокуратура са основателни и следва да бъдат уважени.

Целта е постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с нормите на Закона за местните данъци и такси. Възстановяване на разходите на общината по предоставяне на услугите. Постигане на по – голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси и цени на услуги. По – голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на общинските такси, които се събират от общината. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на местните такси на територията на общината.

Предстои общинските съветници в Борово да гласуват промените.

Сподели: