община русе 1

Готово е изменение и допълнение на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе

С Решение № 50, прието с Протокол № 4/25.01.2024 г. Общински съвет – Русе одобри нова структура на дейност 122 „Общинска администрация“, считано от 01.03.2024 г. С посоченото решение се създаде нов ресор, който предвижда заместник-кмет, отговарящ за спорта и младежките дейности, обособен в едно звено, структурирано в дирекция „Спорт и младежки дейности“.

С цел оптимална организация и контрол на изпълняваните дейности и постигане в максимална степен на поставените цели е необходимо Наредбата за финансовото подпомагане на русенските спортни клубове и спортни дейности в Община Русе /НФПРСКСДОР/ да бъде синхронизирана с посочените промени.

С оглед обезпечаване работата на комисията по чл. 18 от НФПРСКСДОР е необходимо да се извършат определени корекции при съобразяване с приетата структура на Община Русе. В тази връзка се налага промяна наименованията на съответните дирекции и отдели участващи в комисията, съобразно промените настъпили в структурата, приета с Решение № 50/25.01.2024 г. на Общински съвет – Русе.

Финансови средства за прилагането на изменението и допълнението към наредбата не са необходими.

Прецизиране и синхронизиране на нормативната уредба със структурата приета с Решение № 50/25.01.2024 г. на Общински съвет – Русе са очакваните резултати.

Не бе установено настоящият проект на Наредба за изменение и  допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в община Русе да противоречи на правото на Европейския съюз. Предлаганата наредба е подзаконов нормативен акт, приемането на който е от изключителна компетентност на Общинския съвет. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения.

Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.

С оглед обезпечаване законосъобразната работата на комисията по чл. 18 от НФПРСКСДОР следва да се приложи разпоредбата на ал. 4 и срокът за предложения и становища да е не по-кратък от 14 дни.

ОбС – Русе прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе както следва:

§ 1 чл. 18, ал. 1 придобива следната редакция:

„ В двуседмичен срок от изтичане на срока по чл. 16, кметът на Община Русе със заповед назначава комисия, включваща председател – зам.-кмет „Спорт и младежки дейности при Община Русе, правоспособен юрист от дирекция „Младежки дейности и спорт“, икономист – експерт от дирекция „Финансово стопански дейности“, представители от дирекция „Младежки дейности и спорт“ на Община Русе, както и всички членове на постоянната комисия по „Младежта и спорта” към Общински съвет – Русе.“

§ 2. В чл. 23 г, вместо отдел „ОМДС“, да се чете дирекция „МДС“.

§ 3. Преходни и заключителни разпоредби.

Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе влиза в сила от момента на публикуването й на интернет страницата на Общинския съвет и е приета с Решение № ……. по Протокол № ……. от ……………. на Общински съвет – Русе.

Сподели: