Предстои изменение и допълнение на Наредба № 28 за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Русе

Наредба № 28 за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Русе, е приета от Общински съвет-Русе с Решение № 1188/18.07.2019 г., като с Решение № 382/28.01.2021 г. са приети изменения на наредбата.

Наредбата е издадена на основание законовата делегация, предвидена в чл. 103, ал. 2, т. 2 на Закона за физическото възпитание и спорта /ЗФВС/, съгласно която условията и редът за използването на спортните обекти-общинска собственост, се определят с наредба на съответния общински съвет.

Съгласно чл. 107, ал. 2 на ЗФВС, с наредбата по чл. 103, ал. 2, т. 2 на същия закон се определят:

1. изискванията, на които да отговарят участниците;

2. критериите за оценяване на размера на предвидените инвестиции и контролът по изпълнението им;

3. условията за оценяване на възможностите за развитие на спортната дейност, както и постигнатите спортни резултати;

4. редът за подаване и разглеждане на заявленията, класиране на участниците и сключване на договора.

В чл. 8, ал. 3 на Наредба № 28 на Общински съвет-Русе са предвидени реквизитите, които следва да се съдържат в заповедта за откриване на търг или конкурс за отдаване под наем на спортни обекти-общинска собственост, за срок до 10 или до 30 години, като в т. 8 като задължителен реквизит са предвидени „изискванията за запазване и гарантиране използването на спорния обект по предназначение“.

В чл. 18 на Наредбата се съдържат условията при сключването на договора за наем, като с настоящото предложение се цели да се прецизира и допълни текста на ал. 6 на посочената норма. Чрез предложените допълнения в договорите за наем се въвеждат по-детайлни изисквания за запазване и гарантиране използването на спортните обекти по предназначение, което е в изпълнение на чл. 8, ал. 3, т. 8 на Наредбата.

Чрез предложението за изменение и допълнение на съществуващата нормативна уредба се цели обезпечаване на сигурност както за Община Русе като собственик на спортните обекти, че същите ще бъдат ползвани единствено и само по предвиденото им предназначение, така и за наемателите на тези обекти, че направените от тях подобрения в обектите ще се използват само за дейностите, за които са предвидени.

Така очертаните цели се постигат чрез въвеждането на допълнителни изисквания към наемателите, както и чрез предвиждането на нови прекратителни основания в случаите на неизпълнение на договорните задължения.

С приемането на настоящия проект за изменение на Наредба № 28 за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Русе, се цели синхронизиране на нормативен акт от местно значение с нормативен акт от националното ни законодателство – Закона за физическото възпитание и спорта.

Предложените промени принципно няма да доведат до необходимост от допълнителни финансови средства за общинския бюджет.

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Русе не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

Предстои Общински съвет – Русе да приеме Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Русе, както следва:

§ 1. Чл. 18, ал. 6 се изменя и допълва по следния начин:

Създават се нови т. 1 и т. 2, със следното съдържание:

т. 1. В договорите за предоставяне на спортни обекти задължително се предвиждат следните условия:

  1. Предоставеният спортен обект не може да бъде използван за други дейности, освен за посочените в условията на тръжната/конкурсната документация, респективно в клаузите на договора за наем;
  2. Предоставеният спортен обект не може да бъде пренаеман или предоставен за безвъзмездно използване на трети лица. Неспазването на това изискване е основание за прекратяване на договора за наем;
  3. Предоставеният спортен обект трябва да бъде предаден обратно във владение на Общината при изтичане или прекратяване на договора в състояние, не по-лошо от състоянието, в което е получен;
  4. Наемателят е задължен да сключи договор за застраховка на спортния обект в полза на Община Русе по реда на чл. 105 от Закона за физическото възпитание и спорта, в съответствие с условията, предвидени в настоящата Наредба;
  5. Предвиждат се санкции при нарушение на задълженията.

т.2. В договорите за наем задължително се включват следните прекратителни основания:

2.1. При неполагане на грижата на добър стопанин от страна на наемателя при ползване на спортния обект;

2.2. С изтичане на срока на договора, като се предвиди, че мълчаливо продължаване на договора не е допустимо;

2.3. Ако наемателят не застрахова спортния обект за срока на договора и не изпълнява задълженията си, произтичащи от договора за застраховка;

2.4. Ако се установи, че наемателят използва не по предназначение предоставения му за използване на спортния обект или го е преотдал изцяло под наем на трето лице;

2.5. Ако не съобщи незабавно на Общината за евентуални посегателства и повреди върху наетия спортен обект;

2.6. Ако ползвателят не изпълнява задължението си за инвестиции в съответните срокове;

2.7. При неплащане на наемната цена и/или на текущите разноски за повече от три месеца;

2.8. Ако се установи, че наемателят не отговаря на изискванията или впоследствие престане да отговаря на изискванията, предвидени в чл. 108 от Закона за физическото възпитание и спорта;

2.9. При извършване на промени в спортния обект, несъвместими с обичайното му използване;

2.10. При наличие на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин.

Съгласно чл.26, ал.4 от Закон за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Русе, находящо се на пл. „Свобода” № 6 /Център за административно и информационно обслужване/ или изпращани на e-mail: [email protected].

Сподели: