Предстои изменение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Ветово

Причините, които налагат приемането на Наредба за изменение на Наредба No 1 за
поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Ветово са следните. В раздел IX е установено наличие на техническа грешка в частта, отнасяща се до административно – наказателните разпоредби, а именно:
1. В чл. 31. (1) „При неспазване на установените в тази наредба разпоредби, с изключение на нарушенията, описани в чл. 31, на виновните физически лица се налага глоба в размер от 20.00 лв. до 100 лв., а на юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 50.00 лв. до 300.00 лв.“
След извършен преглед и анализ на текстовете на наредбата се установи необходимост от
приемане на Наредба за изменение на Наредба No 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Ветово, защото допусната техническа грешка засяга административно – наказателните разпоредби.

В 30-дневен срок от публикуване на настоящия Проект на Наредба, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища на e-mail: vetovo@vetovo.bg или във Фронт-офиса на Община Ветово, на адрес: гр. Ветово, ул. „Трети март“ № 2.

Сподели: