община борово

Предстои изменение на Наредба № 29 за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Борово

Предстои изменение на Наредба № 29 за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Борово.

§ 1.  В Глава Трета от Наредба № 29  за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Борово чл. 12, ал. 1 се изменя, както следва:

Чл. 12. (1) Наказва се с глоба в размер на 50 лева водач на пътно превозно средство с животинска тяга, който:

          1. не е оборудвал превозното средство с престилка за екскременти;

          2. управлява превозното средство без регистрационната табела по чл. 9, ал. 2;

          3. управлява превозното средство без регистрационен талон по чл. 7, ал. 3.“

§ 2. В Глава Трета от Наредба № 29 за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Борово чл. 12, ал. 2 се отменя.

§ 3. Останалите разпоредби на Наредбата не се изменят, допълват или отменят.

Наредбата е приета от Общински съвет-гр.Борово с Решение № 150/25.11.2020 година. Член 12, ал. 1 от Наредбата е приета в следната редакция:

Чл. 12. (1) За установените нарушения на тази наредба лицата, извършили или допуснали нарушението, се наказват с глоба в размер на:

  • За липса на светлоотразители 100 лв.
  • За липса на светлоотразителна жилетка 100 лв.
  • За липса на светещо тло 50 лв.
  • За липса на престилка за екскременти 50 лв.
  • За липса на регистрационна табела 50 лв.
  • За липса на регистрационен талон 50 лв.
  • За собственик, който няма регистрация на ППС с животинска тяга по – 50 лв.
  • За управление на ППС с нечетлив или закрит по какъвто и да е начин регистрационен номер 20 лв. „

Така приета, тази разпоредба нарушава законовите изисквания за строежа на нормативните актове, уредени в Закона за нормативните актове и Указ № 883 за прилагането на Закона за нормативните актове. Съгласно чл. 9, ал. 3 от Закона за нормативните актове строежът на нормативните актове и формулирането на техните разпоредби трябва да бъдат съобразени с указа по прилагането на този закон. Съгласно чл. 26 от Указ № 883 по прилагането на Закона за нормативните актове всеки нормативен акт се състои от членове, всеки член се състои от алинеи, а всяка алинея се състои от точки.

Съгласно чл. 27, ал. 1, изр. 1 от Указа всяка точка се обозначава с арабска цифра. Съгласно чл. 27, ал. 1, изр. 2 от Указа след всяка цифра с изключение на цифрите, с които се обозначават алинеи, се поставя препинателен знак точка. Начинът, по който е структурирана разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 29 на Общински съвет-гр. Борово е в нарушение с изискванията за строеж на нормативните актове и с нормотворческата техника. Това е една от причините, която налага изменение на общинската наредба.

Вън от това е редно нормативните актове от по-ниска степен да съответстват на нормативните актове от по-висока степен, както императивно сочи чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове. Чл. 8 от същия закон посочва, че общинските съвети могат да издават наредби, с които да уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения , които не са уредени и са с местно значение. Чл. 2, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания отразява принципът на административно-наказателното право, че деянията, които съставляват административни нарушения, и съответните за тях наказания, се определят в закон или указ. Съгласно чл. 2, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания общинските съвети при издаване на наредби определят съставите на административни нарушения и съответстващите на тях наказания, предвидени в Закона за местното самоуправление и местната администрация /чл. 22, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/.

В случая чл. 12, ал. 1, предложение 1,2,3,7 и 8  и ал. 2 от Наредба № 29 на Общински съвет-гр. Борово не съответстват на разпоредби от нормативен акт от по-висока степен, а именно на Закона за движение по пътищата и следва да бъдат изменени.

Целите, които се поставят с изработването на проекта, се свеждат най-обобщено до това да се спази принципа на законност и принципа на йерархичност на нормативните актове, да се отстранят несъответствията между текстове на наредбата със Закона за нормативните актове, Закона за административните нарушения и наказания, Закона за движение по пътищата, Административнопроцесуалния кодекс и Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове.

Очакваните резултати от прилагането на проекта са: ефективно да се изпълнява Закона за движението по пътищата, да се накарат гражданите да спазват правилата за движението по пътищата, да се подобри административното обслужване на населението на общината, както общинската администрация да подобри ефективността си, за да бъде в реална услуга на гражданите

Няма необходимост от допълнителни финансови и други средства за прилагането на новата уредба.

Предлаганият проект е разработен в съответствие с Европейското законодателство. Той не противоречи и на други нормативни актове от по-висока степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България. 

Срокът за предложения и становища по проекта е 30 дни съгласно чл. 26, ал. 4, изр. 1 от Закона за нормативните актове.

Сподели: