Предстои изработване на проект на Общ устройствен план на Община Борово

Общински съвет – Борово даде своето съгласие за изработване на проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Борово. Одобрено е и Планово задание за разработване на Общ устройствен план на Община Борово, след предложените корекции. Кметът на Община Борово ще трябва да проведе процедура по възлагане изработване на проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Борово съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и ЗУТ. Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал.4 от ЗУТ….

Код на новината : *119915.html

    

Сподели: