Предстои кръгла маса „Състояние и потенциал на Зелената икономика в трансграничния регион Русе – Гюргево“

На 3 октомври в Областна администрация Русе ще се проведе кръгла маса на тема „Състояние и потенциал на Зелената икономика в трансграничния регион Русе – Гюргево“.

По време на дискусиите ще бъде представен опита при развитието на зелената икономика в Австрия и по-конкретно в Гюсинг, а също и относно текущата ситуация и потенциала за използване на алтернативна енергия от възобновяеми източници в региона Русе – Гюргево.

Инициативата се реализира като дейност по проект „Програма за трансгранично обучение между Окръжен съвет Гюргево и Областна администрация Русе“, който се финансира Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Водещ бенефициент е Окръжен съвет Гюргево, а партньори са Областна администрация Русе и Община Ценово.

Сподели: