Предстои национален конкурс за поезия „Искри над Бяла”

За осемнадесети пореден път в Община Бяла се организира Национален конкурс за поезия „Искри над Бяла”. Авторите, желаещи да участват, трябва да спазят следните условия:

         1. Да изпратят 3 /три/ непубликувани стихотворения в 4 /четири/ екземпляра / задължително на хартиен носител.

          2. Конкурсът ще се проведе в следните възрастови групи:

  •  за деца до 16 години;
  •  за младежи до 30 години;
  •  за възрастни над 30 години.

          3.  Участието в конкурса е анонимно.

4. Творбите се приемат до 7 май 2019 г. С цел запазване на анонимността трите имена, адресът, дата и година на раждане, телефонният номер и имейлът на участника да са поставени в незапечатан малък, ненадписан плик. Творбите и пликът с личните данни на автора се изпращат в голям плик на адрес:

7100 гр. Бяла, обл. Русе

пл. „Екзарх Йосиф І” №1

/ За Националния конкурс за поезия „Искри над Бяла” /

          5. Съставът на журито се определя със Заповед на Кмета на Община Бяла след 30 април 2019 г.

          6.  Постъпилите творби се оценяват от утвърденото жури.

          7. Произведенията, които не отговарят на горепосочените изисквания, не подлежат на журиране.

         8.   Конкурсните творби не се връщат на участниците.

НАГРАДИ:

         1. Журито определя първо, второ и трето място. Класиралите се участници получават грамота, предметна награда или парична премия.

        2. Ще бъдат определени до 3 поощрителни награди във всяка възрастова група. Авторите на творбите, отличени с поощрения, получават грамота.

        3. Размерът на паричните суми се определят със Заповед на Кмета на Община Бяла.

        4. Наградените творби се публикуват на официалния сайт на Община Бяла.

            Националният поетичен конкурс „Искри над Бяла” се стреми да открива и стимулира млади автори за развитие на таланта и творчеството.          
           Победителите в конкурса ще получат уведомителни писма до 20 май 2019 г.
           Награждаването ще се състои на 1 юни 2019 година / събота /.

    Телефон за контакти: 0817 / 7 20 15, вътр. 37 – отдел „ППОКХД”, Община Бяла.

Сподели:

Още новини от деня