Предстои обновяване на кметството в Лом Черковна

Община Бяла планира и подготви проектно предложение за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт и саниране на няколко сгради на кметства в останалите населени места, извън административния център на общината – град Бяла. Такова проектно
предложение тя подготви и за сградата на общинската администрация на пл. „Екзарх Йосиф І“ № 1.

През 2018 г. на 11.07.2018 г. чрез информационната система ИСУН бе подадено проектно предложение на Община Бяла: „Ремонт и оборудване на общински административни сгради в гр. Бяла, с. Копривец и с. Лом Черковна, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ за финансиране по Процедура чрез подбор на проектни
предложения BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2 „Инвестиции
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Проектното предложение е подадено под № BG06RDNP001-7.008-0009 в ИСУН от 11.07.2018 г. и на
стойност: 338 829,20 лв. без ДДС.

През 2019 г. на 22 ноември бе подписан и Договор за безвъзмездно финансиране № BG06RDNP001-7.008-0009-С01/22.11.2019 г. на стойност 48 705,20 лв. като е одобрено финансирането само на единия обект от 3-те, с които Община Бяла кандидатства в проектното си предложение: Административната сграда на Кметство Лом Черковна. В рамките на изпълнението на проекта ще бъде санирана и реконструирана сградата на кметството в селото.

Чрез реализирането на настоящия проект община Бяла ще може по-успешно да отговори на нуждите на местното население от ефективни, качествени и достъпни административни услуги.
За останалите 2 обекта: Административната сграда на Кметствата Копривец и Общинска административна сграда в град Бяла, за които има разработен технически проект ще се търсят други варианти за финансиране през планирания период на настоящата Общинска програма за енергийна ефективност за периода 2020 г.-2022 г.

Сподели:

Още новини от деня