С красива Коледна и Новогодишна украса посреща Община Ветово

Предстои обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Ветово (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Време за прочитане: 2 мин.

ПОКАНА

за участие в обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Ветово (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 23 от Законa за регионално развитие (ЗРР) Община Ветово е изготвила Проект на План за интегрирано развитие на Община Ветово за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на Общината за публично обсъждане.

Проект на План за интегрирано развитие на Община Ветово за периода 2021-2027 г.: http://vetovo.com/…/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2…

Планът за интегрирано развитие на Община Ветово (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. ПИРО е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 г.

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на Община Ветово е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие.

Водещ принцип при разработването на Плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

Във връзка с това и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл. 41 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общинска администрация – Ветово отправя настоящата покана-обявление за обществено обсъждане на ПИРО и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

Общественото обсъждане ще се проведе на 15 април 2021 г. в залата на Младежкия дом в гр. Ветово, ул. „Дунав” № 1 от 10:00 часа.

С оглед спазване на противоепидемичните мерки участието в обсъждането ще бъде ограничено до позволения за провеждане на масови мероприятия капацитет на залата. Във връзка с това е необходимо предварително да заявите желанието си за участие на ел. поща: vetovo@vetovo.bg

Всички заинтересовани лица, които няма да имат възможност да присъстват на обсъждането могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект до 15.04.2020 г. на електронен адрес e-mail: vetovo@vetovo.bg или в деловодството на Общината, в сградата на Община Ветово на адрес: гр. Ветово, ул. „Трети март“ №2.

Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодаря за желанието за участие и съдействие!

С уважение,

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД

Кмет на Община Ветово

Сподели:

Още новини от деня