рампа за инвалидни колички зала дунав

Одобрена е Програмата за достъпна архитектурна среда на територията на община Русе (2022-2023)

Осигуряването на равен достъп на гражданите, вкл. на граждани с увреждания и лица със специални потребности до всички обществени обекти и сгради; здравни, образователни, културни, спортни  и др. услуги, включването им в заетост и недопускане на дискриминационен елемент е основен приоритет в прилагането на политиките и практиките в страни-членки на ЕС, вкл. и България–като равноправен член и е ангажимент на всички компетентни държавни и местни органи.

Устойчивото интегрирано градско развитие на град Русе, като областен административен център и гранична зона на ЕС е пряко свързано с планиране и изпълнение на мерките, осигуряващи достъпна архитектурна среда на гражданите, вкл. и на гражданите с увреждания, което ще доведе до пълноценен и качествен живот.

В изпълнение на Заповед № РД-01-840/31.03.2022 г. на кмета на община Русе, на основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 от ЗМСМА, във връзка с разпоредбата на чл. 53, ал. 2, т. 2 от Закона за хората с увреждания и във връзка с изискванията на чл. 5 от Наредба № РД-02-2/26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията се сформира работна група към община Русе, с цел: изготвяне на актуален анализ и актуална оценка на състоянието на средата на територията на община Русе, за осигуряване на достъпна архитектурна среда на гражданите, вкл. на гражданите с увреждания; разработване на Общинска Програма за осигуряване на достъпна архитектурна среда на гражданите, вкл. на гражданите с увреждания, на територията на община Русе, включващо: транспортни средства, осветление, улична и булевардна мрежа; светофари; образователни, здравни, социални, културни обекти и сгради с обществено значение и включване в национални проекти и програми, финансирани от европейски.

 Основна цел на Общинската Програма е: Изграждане на достъпна градска/архитектурна среда за гражданите, вкл. за граждани с различна степен и вид на увреждане, във всяка сфера и дейности в средата.

Периодът на планираните дейности са 2022-2025 г., със следните приоритетни направления:

 • Здравеопазване/здравни и медицински услуги и дейности: общински лечебни заведения и медицински центрове; детски ясли, Детска млечна кухня и пунктове;
 • Общински спортни обекти и съоръжения;
 • Образователни сгради-детски градини и общински училища;
 • Социални услуги-общодостъпни и специализирани и резидентен тип;
 • Общински обекти и сгради, свързани с култура и изкуство-театър, опера, библиотека, кино и центрове за танци и  др.;
 • Общински сгради и  обекти с обществено предназначение-сградата на община Русе и структурни звена и дирекции; аптеки, търговски и туристически обекти;

Транспортна инфраструктура и комуникации;

 • Жилища.

Включените за изпълнение дейности и мерки в Програмата за осигуряване на достъпна среда по гореописаните направления, се планират да бъдат финансирани от бюджетите  на съответните организации  и оперативни програми, финансирани от ЕСФ.

Изпълнението на целите и включените дейности и мерки за изпълнение в Общинската програма за достъпна среда 2022-2023 г. ще доведе до:

 • Подобряване на цялостното устойчиво градско развитие на Община Русе;
 • Повишаване достъпа на гражданите с увреждания до образователни, здравни, трудови, социални и културни услуги и дейности и участие в обществения живот.
 • Повишаване информираността на обществото за толерантност и недопускане на дискриминация;
 • Подобряване на транспортната мрежа и цялата инфраструктура, свързана с придвижването на хората с увреждания.

Днес Общински съвет – Русе одобри Програмата за достъпна архитектурна среда на територията на община Русе (2022-2023). Ето и пълният текст на проекта:

Сподели: