Стоян Христов: Явно се смята, че тук няма достойни водачи, затова ни изпращат все видни люде!!!

Стоян Христов ще бъде зам.-делегат на Общински съвет – Русе в Националното сдружение на общините в Република България

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) е създадено през 1997 г. и обединява всички български общини.

Съгласно чл. 9, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация НСОРБ представлява и защитава интересите на своите членове – общините пред държавните органи, разработва предложения за промяна и усъвършенстване на правната уредба на местното самоуправление, подготвя становища и предложения по проектобюджета на страната, в частта му за общините, осъществява контакти и взаимодействия със сродни организации от други страни, членува в международни сдружения, осъществява и други функции, определени със закон и с устава му.

НСОРБ подпомага своите членове – общините при упражняване на техните правомощия чрез експертни консултации, обучения, консултативни разработки и други информационни материали. Чрез дейността си, НСОРБ работи за предоставяне на повече права по управлението на общинските дейности и финанси.

Висш ръководен орган на НСОРБ е Общото събрание. То приема, изменя и допълва устава на Сдружението; избира и освобождава членовете на Управителния и Контролния съвет; приема програмата за дейността на Сдружението; приема годишния бюджет на Сдружението и отчета за неговото изпълнение, както и други решения, съгласно правомощията му, посочени в Устава. Общото събрание на НСОРБ заседава най-малко веднъж годишно.

Общото събрание се състои от делегатите на общините-членове на Сдружението. Съгласно чл. 12, ал. 2 от Устава на НСОРБ, в него всяка община е представена от двама делегати – кмета на общината и представител на общинския съвет. В неговите заседания общината има право на два гласа, упражнявани самостоятелно от двамата делегати. Общината се счита за представена в случай, че в заседанието на Общото събрание участва поне един от нейните делегати.

С решение № 9/05.12.2023 г. Общински съвет – Русе е определил акад. Христо Белоев за представител на съвета в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. С оглед осигуряване участието на представител на ОбС във всяко заседание на Общото събрание, с настоящото решение бихме могли да изберем и постоянен заместник на определения от нас делегат.

Днес Общински съвет – Русе определи Стоян Христов за зам. – делегат на Общински съвет – Русе в Общото събрание на НСОРБ.

Сподели: