Биляна Иванова: Надявам се в най-скоро време да се намери необходимия ресурс, за да се възстанови настилката пред една от най-натоварените точки в града - пазара

Определени са кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе от района на Общински съвет – Русе, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд гр. Велико Търново

На 15.05.2023 г. в деловодството на Общински съвет – Русе е получено писмо с вх. № ОбС-439 от Апелативен съд гр. Велико Търново. С него ни уведомяват, че със свое решение Общото събрание на съдиите от Апелативен съд гр. Велико Търново е определило, че от района на Общински съвет – Русе следва да бъдат предложени 36 кандидата за съдебни заседатели. На основание чл. 68 от Закона за съдебната власт Общински съвет – Русе следва да проведе предвидената в закона процедура и в срок до 15.09.2023 г. да предложи на Апелативен съд гр. Велико Търново необходимия брой кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе.

С Решение № 1440, прието с Протокол № 50/13.07.2023 г. Общински съвет – Русе избра временна комисия за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе в състав: председател – Биляна Иванова, и членове – Айдоан Джелил, Траян Тотев, Юрий Георгиев, Владислав Атанасов, Елеонора Николова и Деница Иванова.

В изпълнение на поставените задачи, комисията проведе три заседания. На първото си заседание прие график за провеждане на процедурата за подбор и изготви и публикува обявление за набиране на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе. Подадени бяха общо 43 заявления с приложени към тях документи, съгласно изискванията на ЗСВ.

В изпълнение на законовото изискване по чл. 68, ал. 4 ЗСВ, след изтичане на срока за подаване на заявление за участие комисията подготви и изпрати молба до Районен съд – Русе, придружена с необходимите данни за всяко от подалите заявление лица за изготвяне на справка дали отговарят на изискването по чл. чл. 67, ал. 1, т. 4 ЗСВ, а именно – да не са осъждани за умишлено престъпление независимо от реабилитацията.

На свое заседание на 22.08.2023 г. комисията разгледа постъпилите заявления и след направена преценка допусна до участие 40 кандидата. Трима от подалите документи не бяха допуснати до изслушване, тъй като не отговарят на законовите изисквания. Един от кандидатите е подал заявление за участие след изтичане на срока за подаване на документи, а вторият недопуснат кандидат не е представил документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и няма данни, че е подадено заявление за издаване на такъв. Третият кандидат комисията не допусна до изслушване, тъй като по данни от справката за съдимост, предоставена от Районен съд – Русе, същият е осъждан за умишлено престъпление. За посочените обстоятелства е съставен протокол, подписан от всички присъствали на заседанието членове.

Списъкът на допуснатите до изслушване кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ бяха публикувани на интернет страницата на общинския съвет съгласно изискванията на чл. 68, ал. 5 ЗСВ.

На 04.09.2023 г. в деловодството на Общински съвет – Русе е постъпила молба с вх. № ОбС-827/04.09.2023 от Михаил Милчев – кандидат за съдебен заседател, с което моли членовете на временната комисия да преразгледат решението си относно неговото недопускане до изслушването. Навежда доводи за липса на осъждане и посочва като основание специална хипотеза в закона, съгласно която при осъществяване на цитирания състав от Наказателния кодекс на извършителя не се налага наказание за извършеното престъпление.

На 07.09.2023 г. временната комисия проведе заседание, на което преди да изслуша допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели, разгледа молбата на Михаил Милчев и с 4 гласа „за“, 2 „против“ и нула „въздържал се“ реши да допусне същия до изслушване. Бяха изслушани всички допуснати кандидати. В законоустановения срок няма данни за постъпили становища и въпроси от юридически лица с нестопанска цел. Голяма част от кандидатите вече са били или са в настоящия мандат съдебни заседатели, запознати са с института на съдебния заседател, неговите функции и значението му за българското правораздаване. След проведеното изслушване, до следващия етап на процедурата не е допуснат един кандидат. Същият, видно от представените със заявлението му данни, е подал искане за издаване на документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, но такъв не е предоставен на временната комисия. За взетите от комисията решения на проведеното на 07.09.2023 г. заседание е съставен протокол, подписан от всички присъствали членове.

Изборът на комисия, която да проведе процедурата за подбор, предопределя и нейното задължение по чл. 68а, ал. 3 ЗСВ в 7-дневен срок преди заседанието на общинския съвет да изготви и внесе доклад за провелото се изслушване на кандидатите за съдебни заседатели, който бъде качен и на интернет страницата на общинския съвет. Последният, заедно с протоколите от проведените заседания са неразделна част от настоящото предложение.

От подадените заявления и проведеното изслушване на кандидатите е видно, че отговарят на изискването на закона най-малко 10 на сто от тях да бъдат с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

С оглед спазване на законоустановените срокове при провеждане на процедурата по чл. 67 и следващи от ЗСВ за избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе не бе възможно внасяне на настоящото предложение в срока по чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе и взаимодействието му с общинска администрация, което аргументира и извънредния му характер по смисъла на чл. 63, ал. 2, т. 2 от цитирания нормативен акт.

Днес общинските съветници одобриха кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе, които предлага за избиране от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – Велико Търново. Предложението бе на Биляна Иванова – председател на временната комисия към Общински съвет – Русе, избрана с Решение № 1440/13.07.2023 г.

Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе

Людмила Кънчева Ганчева
Димитринка Атанасова Щюер
Антоанета Иванова Анастасова
Наташа Станчева Събчева – Ислам
Румен Петров Петров
Айгюл Рахимова Салимова
Миглена Росенова Минчева
Светлозар Петров Ангелов
Петя Атанасова Атанасова
Димитър Георгиев Генков
Катя Христова Генова
Жеко Бонев Жеков
Десислава Бориславова Йорданова
Мария Любомирова Чорбаджийска
Евгения Анатолиева Божкова
Елиз Фикрет Халил
Лукреция Иванова Андрова – Предова
Антоанета Йорданова Петрова
Кремена Стефанова Виденова
Пламен Велчев Петков
Янка Младенова Петкова
Даринка Иванова Василева
Миглена Тодорова Георгиева
Искрен Руменов Маринов
Пламенка Иванова Върбанова
Йоана Александрова Неделчева
Константин Господинов Панджаров
Боянка Иванова Димитрова
Нора Светломирова Табакова
Кремена Тодорова Оджакова – Костова
Мустафа Ремзиев Яръмкашев
Галина Кирилова Методиева – Тодорова
Гергана Янакиева Филипова
Стилияна Димитрова Александрова
Албена Любенова Арсова
Стамен Бориславов Димитров
Румяна Иванова Иванова
Мариян Йорданов Димитров
Георги Господинов МиховМихаил Александров Милчев
Сподели: