УМБАЛ "Канев" с важно обръщение към гражданите относно работата на отделение "Педиатрия"

Предстои ОСА на акционерите на УМБАЛ „Канев“ АД на 12 юни

Община Две могили е акционер с 19 736 броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10.00 лева, представляващи 0,74 % от капитала на Университетска болница за активно лечение „Канев” АД – гр. Русе.

В деловодството на Община Две могили постъпи покана за свикване на общо събрание на акционерите на дружеството.

Заседанието ще се проведе на 12.06.2023 г. от 13,00 часа в конферентната зала на лечебното заведение, гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2, а при липса на кворум ще се проведе на 28.06.2023 г. от 13,00 часа, на същото място, при следния дневен ред и проект на приемане на решенията:

т. 1. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.

т. 2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., заверен от регистриран одитор проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., заверен от регистрирания одитор.

т. 3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2022 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2022 г.

т. 4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2022 г., заверен от регистрирания одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2022 г., заверен от регистрирания одитор.

т. 5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г., както следва – 10 %  за фонд „Резервен“, а остатъкът след решение по чл.56, ал.8 ППЗПП, да бъде използван за осъществяване на инвестиционните намерения на УМБАЛ „Канев“ АД за 2023 г.

т. 6. Вземане на решение за определяне на тантиеми на членовете на Съвета на директорите на УМБАЛ „Канев“ АД в размер определен от общото събрание на акционерите, от едно до три средномесечни възнаграждения, получени през текущата година  по чл. 56, ал. 8 от ППЗПП проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тантиеми на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на две средномесечни възнаграждения, получени през текущата година от членовете на Съвета на директорите.

т. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

т. 8. Избор на регистриран одитор за 2023 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2023 г.

Днес ОбС – Две могили упълномощи Божидар Димитров Борисов – Кмет на Община Две могили да представлява Община Две могили в редовното заседание на общото събрание на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Канев“ АД гр. Русе, което ще се проведе на 12.06.2023 г. от 13,00 часа в конферентната зала на лечебното заведение, гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2, а при липса на кворум ще се проведе на 28.06.2023 г. от 13,00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува „За“ с притежаваните от Община Две могили 19 736 бр. поименни акции по точките от дневния ред.

Сподели: