гробище чародейка русе

Предстои отдаването на общински терен за маси за продажба на цветя в гробищен парк „Чародейка“

Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).                      

Разположението на всеки преместваем обект се определя чрез схема за поставяне, одобрена от Главния архитект на Община Русе. Схемите за поставяне са обща и подробни, и дават броя на елементите, разположението им, заеманата площ, както и необходимото отстояние между тях.              

Свободни имоти или части от имоти – публична общинска собственост могат да се отдават под наем за срок до десет години след решение на Общински съвет – Русе.

Предмет на настоящото предложение e отдаване под наем на части от терен – публична общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот – IV-278, за гробищен парк, квартал 859 по регулационния план на гр. Русе, а съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе – поземлен имот с идентификатор 63427.6.202, с адрес гр. Русе, ул. „Зорница“, квартал „Чародейка-Г-север“, представляващ Гробищен парк „Чародейка“, гр. Русе, за поставяне на преместваеми обекти съгласно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, одобрена от гл. Архитект на Община Русе на 03.09.2020 г., както следва:

  • Част от терен – публична общинска собственост №1 за разполагане на чадър и маса за продажба на цветя с размери 2,10/ 2,10 м, с площ 4,41 кв.м;
  • Част от терен – публична общинска собственост №2 за разполагане на чадър и маса за продажба на цветя с размери 2,10/ 2,10 м, с площ 4,41 кв.м;
  • Част от терен – публична общинска собственост №3 за разполагане на чадър и маса за продажба на цветя с размери 2,10/ 2,10 м, с площ 4,41 кв.м.

Днес общинските съветници в Русе дадоха своето съгласие и определиха при какви условия ще бъдат отдадени.

Сподели: