Предстои отдаване под наем на бюфета в СУПНЕ – Русе

Обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена от общинската образователна система, могат да се отдават под наем за срок до десет години, със заповед на Кмета на общината, след проведен публичен търг, в резултат на решение на Общинския съвет, съгласно чл. 11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост, на Общински съвет – Русе.

Сумите от наемите се внасят в приход на учебното заведение. Същите не могат да се ползват за възнаграждения и представителни разходи.

Предмет на настоящото предложение е отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – гр. Русе, ж. к. „Изток“, ул. „Измаил“ №2.

Постъпила е Докладна записка с регистрационен индекс 31-53-5 от 06.02.2024 г., от директора на учебното заведение, за отдаване под наем, като ученически бюфет, на помещение, с площ от 65,75 кв. м., разположено в сутерена на четириетажна масивна сграда, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.362.2, със застроена площ на цялата сграда – 821,00 кв. м., с предназначение – Сграда за образование, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.362, с административен адрес: гр. Русе, ж. к. „Изток“, ул. „Измаил“ №2, описана в Акт за публична общинска собственост (АПОС) №7125/16.12.2013 г., предоставена за управление на СУПНЕ „Фридрих Шилер“.

В изпълнение разпоредбите на чл. 11, ал. 3 и ал. 4 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе членовете на комисията, назначена със Заповед № РД-01-212/30.01.2024 г. на Кмета на Община Русе, след посещение на място и разговор с директора на учебното заведение, дават положително становище за отдаване под наем на посочения по-горе обект.

Днес ОбС – Русе даде своето съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, като ученически бюфет, на помещение, с площ от 65,75 кв. м., разположено в сутерена на четириетажна масивна сграда, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.362.2, със застроена площ на цялата сграда – 821,00 кв. м., с предназначение – Сграда за образование, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.362, с административен адрес: гр. Русе, ж. к. „Изток“, ул. „Измаил“ №2, описана в Акт за публична общинска собственост (АПОС) №7125/16.12.2013 г., предоставена за управление на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 242,00 лв. без включен ДДС.

Сподели: