Предстои отдаване под наем на общински горски територии като специализирана фуражна база за изхранване на дивеча в полза на ТП „Държавно горско стопанство – Сеслав“ – Кубрат

В горските територии, собственост на Община Русе, находящи се в землището на село Тетово има разположени няколко имота, с начин  на трайно ползване „друг вид трайно насаждение“, определени като дивечови ниви съобразно действащия горскостопански план, чието предназначение е за осигуряване изхранването на дивеча, за подобряване на неговите местообитания и за ограничаване размера на щетите, които той нанася на горската растителност и селскостопанската продукция. Законът за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) предвижда специален режим на стопанисване на този вид имоти и посочва изрично лицата, които могат да го осъществяват – държавни ловни и горски стопанства, ловни сдружения и др. Задълженията на тези лица са установени в чл. 37, ал. 1 ЗЛОД, между които попада и ангажиментът да поддържат специализирана фуражна база за изхранване на дивеча в съответния ловностопански район.

На 13.05.2022 г. в Деловодството на Община Русе е постъпило писмо с Вх. № 90-44-2/13.05.2022 год. от ТП „Държавно горско стопанство – Сеслав“ – гр. Кубрат, съдържащо искане за предоставяне в полза на стопанството на имоти, представляващи дивечови ниви, съобразно действащия горскостопански план, разположени в землището на с. Тетово, община Русе. Искането е за предоставяне на имотите за стопанската 2022-2023 г., обхващаща периода: 01.09.2022 г. – 01.08.2023 година. Към настоящия момент за визираните имоти има действащ договор за наем с ТП ДГС „Сеслав“ – град Кубрат, чието действие изтича на 31.08.2022 г.

При одобрение от Общински съвет – Русе, ще да бъде сключен нов договор за наем, чието действие ще започне, считано от 01.09.2022 г., със срок – 11 месеца.

Разпоредбата на чл. 43, ал. 3, т. 2 от ЗГ. Законът за горите (ЗГ) допуска възможност общински горски територии да бъдат отдавани под наем, без да е необходимо провеждане на търг или конкурс, когато се отдават за срок, по-кратък от една година. Съобразно чл. 49, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча (ППЗЛОД), определянето на специализирана фуражна база върху общински земи и гори става с решение на съответния общински съвет, като самото предоставяне с това предназначение следва да се осъществи по реда и условията на ЗГ, ЗЛОД и ППЗЛОД.

С оглед естеството и предназначението, с което ще се отдават под наем гореописаните имоти, предлаганата наемна цена на дка площ за отдаване под наем на дивечовите ниви в полза на ТП ДГС „Сеслав“ – гр. Кубрат, е определена съобразно началната тръжна наемна цена за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи от ОПФ, собственост на Община Русе, за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури, за стопанската 2022-2023 година, определена с Решение № 917, на Общински съвет – Русе, прието с Протокол № 34 / 19.05.2022 г.

Предстои на 16 юни Общински съвет – Русе да определи долупосочените имоти – собственост на Община Русе, с начин  на трайно ползване „друг вид трайно насаждение“, определени като дивечови ниви съобразно действащия горскостопански план, находящи се в землището на с. Тетово, община Русе, за площи за специализирана фуражна база за изхранване на дивеча и дава съгласие същите да бъдат отдадени под наем като дивечови ниви за осигуряване изхранването на дивеча, за срок от 11 месеца, считано от 01.09.2022 г., на ТП „Държавно горско стопанство – Сеслав“ – гр. Кубрат, БУЛСТАТ 2016168050052, срещу заплащане на наемна цена от 61,00 лв. на декар, определена с Решение № 917, прието с протокол  № 34 / 19.05.2022 год. на Общински съвет – Русе, за целия срок на наемното отношение, както следва:

ПИ с идентификатор по КК на с. Тетово, Община РусеСтар имот Вид подотделВид собственостПлощ в декари
72357.459.1280.128Дивечова ниваОбщинска частна31,916
72357.459.1290.129Дивечова ниваОбщинска частна7,594
72357.459.1300.130Дивечова ниваОбщинска частна12,077
72357.459.1340.134Дивечова ниваОбщинска частна5,137
72357.459.1550.155Дивечова ниваОбщинска частна48,443
72357.459.1630.163Дивечова ниваОбщинска частна12,273
72357.459.1720.172Дивечова ниваОбщинска частна15,746
Сподели: