Бюджетът на Община Русе за 2024 година е приет от ОбС - Русе днес + видео

Предстои отдаване под наем на общински терен на ул. „Димчо Дебелянов“ за спортно игрище

Предмет на настоящото предложение е определяне на начална месечна наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост за отдаване под наем на поземлени имоти – частна общинска собственост, както и даване на съгласие за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти – публична общинска собственост, при което Общинския съвет се произнася и за размера на началната тръжна наемна цена, съгласно чл. 14, ал. 8 от ЗОС и чл. 11 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, при все, че в чл. 2 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе не са определени наемни цени за предназначенията, за които се предвижда, респективно предлага отдаването под наем на съответните терени, както следва :

Незастроен терен – частна общинска собственост, с адрес гр. Русе, ж. к. „Родина“, ул. „Димчо Дебелянов“. Съобразно Акт за частна общинска собственост №6720/ 04.07.2012 г. Община Русе е собственик на незастроен терен, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.5.1218, с площ 2030,00 кв. м, с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – за друг обществен обект, комплекс, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Родина“, ул. „Димчо Дебелянов“.

Гореописаният поземлен имот ще бъде отдаван с предназначение – за разполагане, обособяване и експлоатация като спортно игрище, различно от посочените в чл. 2, ал. 1 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе. В изпълнение на чл. 11 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, е възложено на независим оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, да определи наемната стойност на гореописания имот – частна общинска собственост.

Съобразно експертна оценка от месец март 2024 г., изготвена от независим оценител, вписан в Камарата на независимите оценители в България, пазарната наемна стойност на месец за описания по-горе поземлен имот, при отдаване под наем на същия с предназначение – за разполагане и експлоатация като спортно игрище, възлиза в размер на 700 лв. без включен ДДС.

Днес ОбС – Русе взе решение за отдаване на този терен.

Сподели: