Община Иваново

Предстои отмяна на Наредба № 6 за противопожарната безопасност на територията на Община Иваново

Съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общинският съвет издава наредби с цел прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен. В настоящия случай материята, отнасяща се до пожарната безопасност се урежда от Закона за министерство на вътрешните работи, както и от редица национални подзаконови нормативни актове. Част от тях са Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обекти, издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране; Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на регионалното развитие и благоустройството; Наредба № 8121з-758 от 22.10.2014 за осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи; Наредба № 8121з-882 от 25.11.2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол, издадена от министъра на вътрешните работи и други. От гореизложеното следва, че не е необходимо допълнително да се уреждат същите отношения с Наредба, а само да се спазват утвърдените национални законови и подзаконови норми. В допълнение, съгласно чл. 76, ал. 1 и ал. 2 от АПК, нормативните актове се издават от изрично овластени от Конституцията или закон органи. Недопустимо е с наредба на Общинския съвет да се уреждат отношения, регламентирани с актове от по-висока степен.

С отмяната на Наредба № 6 на Общински съвет – Иваново се цели да бъде отменен акт, който няма практическо приложение и необходимост от съществуването му, както и да се избегне предпоставка за противоречие с нормативен акт от по-висока степен.

Предвид гореизложеното кметът на Община Иваново счита, че Наредба № 6 за пожарна безопасност на територията на Община Иваново следва да бъде отменена.

Очакваните резултати от отмяната на наредбата са свързани със синхронизиране с действащото законодателство и избягване противоречие с нормативен акт от по-високо ниво.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, проектите на нормативни актове се публикуват за обществени консултации. Съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗНА, срокът за становища и предложения е не по-кратък от 30 дни, но при изключителни случаи може да се определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни. Предвид факта, че е недопустимо в правния мир да съществува подзаконов нормативен акт от местно значение, който противоречи на нормативни актове от по-висока степен и от национално значение, определям 14 дневен срок, в който заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на  Наредба за отмяна на Наредба № 6 за пожарната безопасност на територията на Община Иваново  на  e-mail адрес: obshtina@ivanovo.bg.

Сподели:

Още новини от деня