община бяла

Предстои поемане на дългосрочен общински дълг за ремонт на няколко беленски улици по трансграничен проект

Община Бяла, област Русе, на основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл. 6, ал.1-4 от Наредбата за условията и реда на обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез поемане на общински дълг, уведомява всички граждани, общински съветници, кметове на кметства и кметски наместници, обществени организации, медии, граждански сдружения и всички заинтересовани лица, че организира обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен общински дълг.

Община Бяла е бенефициент по проект: „B-Ten – Подобрени пътни възли Гюргево-Бяла за по-добра свързаност с инфраструктурата на мрежата TEN-T“, код в eMS: ROBG-442 по договор № 92933 от 13.08.2018 г. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Програма Interreg V-A Romania-Bulgaria 2014-2020, Приоритетна ос 1: “Добре свързан регион”.

В изпълнение на проекта ще бъде извършена реконструкция, рехабилитация включително земни работи, фрезоване, демонтаж, асфалтови работи, пътни работи, вертикална и хоризонтална сигнализация, дренажи и отводнителни системи, електромонтажни работи на следнте улици:
1. УЛИЦА „Р. ДИМИТРИЕВ“ – Приблизителна дължина- 350 м;
2. УЛИЦА „М. ПАПАСЧИКОВ“ – Приблизителна дължина -750 м;
3. УЛИЦА „5-ТИ ОКТОМВРИ“ – Приблизителна дължина – 200 м;
4. УЛИЦА „ИЛАРИОН ДРАГОСТИНОВ“ – Приблизителна дължина – 450 м;
5. УЛИЦА „11-ТИ ДЕКЕМВРИ“ – Приблизителна дължина – 1250 м;
6. УЛИЦА „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ – Приблизителна дължина – 350 м;
7. УЛИЦА „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ – Приблизителна дължина – 1000 м;
8. УЛИЦА „ВАСИЛ АПРИЛОВ – Приблизителна дължина – 450 м.
Общият бюджет на партньора по проекта – Община Бяла е в размер на 2 741 207.48 евро, от които:
– размер на национално съфинансиране – 356 329.57 евро;
– размер на собствен принос – 54 851.56 евро.
Размерът на финалното плащане по проекта се определя на база на сертифицираните разходи на партньорите за националното съфинансиране след приспадане на отпуснатото авансово плащане.
Предвид графика на планираните разплащания на дейностите по проекта, Община Бяла не разполага с необходимия финансов ресурс за обезпечаване на разходите до тяхното верифициране. За да се защити този особено важен обществен интерес и недопускането на значителни и трудно поправими вреди за общината, които биха възникнали при неприключването на дейностите по проекта е необходимо допълнително мостово финансиране.
От изложеното до тук става ясно, че проектът е от полза на местната общност и дофинансирането му с общински дълг е съобразено с условията по Закона за общинския дърг и Закона за публичните финанси.
Във връзка с гореизложеното предлагаме за обсъждане следните параметри на проекта за поемане на общински дълг:
1. Максимален размер на дълга – 1 700 000.00 лв. (един милиона и седемстотин лева);
2. Валута на дълга – български лева;
3. Цел на дълга:финансиране на проект: „B-Ten – Подобрени пътни възли Гюргево-Бяла за по-добра свързаност с инфраструктурата на мрежата TEN-T“, код в eMS: ROBG-442 по договор № 92933 от 13.08.2018 г. по Програма Interreg V-A Romania-Bulgaria 2014-2020;
4. Вид на дълга- дългосрочен дълг- целеви, временен, безлихвен заем по смисъла на чл. 3 т. 5 от ЗОД;
5. Начин на обезпечение на кредита: чрез плащанията от Програма Interreg V-A Romania-Bulgaria 2014-2020, съгласно сключения договор за безвъзмездна финансова помощ и собствени приходи на общината /чл. 45, ал.1, т.1 букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси /ЗПФ/.
6. Условия за погасяване:
6.1. Срок на погасяване: безлихвеният заем подлежи на възстановяване по ред, начин и в срокове определени от Министъра на финансите;
6.2. Източници за погасяване – плащанията от Програма Interreg V-A Romania-Bulgaria 2014-2020, съгласно сключения договор за безвъзмездна финансова помощ и собствени бюджетни средства;
6.3. Начин на погасяване – равни месечни вноски с начало- месеца, следващ пълното усвояване на безлихвения заем.
7. Максимален лихвен процент – няма.
8. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – без лихви, такси, комисионни и други – безлихвен заем.

Обсъждането ще се проведе на 03.12.2018 г. /понеделник/ от 16:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация- Бяла- гр. Бяла, обл. Русе, пл. “Екзарх Йосиф I” № 1.

Сподели: