общински съветници Русе юли 2023 1

Предстои премахване на общинска сграда на ул. „Видин“ № 39

Строежи с идентификатори 63427.2.3351.1 и 63427.2.3351.3, разположени в парцел 3351, кв. 147, по кадастралната карта на гр. Русе и административен адрес: гр. Русе, ул. „Видин“ № 39, 39-А е собственост на Община Русе, с издаден Акт за частна общинска собственост №3994/16.05.2003год., като същият се стопанисва от ОП „Управление на общински имоти“- гр. Русе. Към настоящия момент жилищната сграда с идентификатор 63427.2.3351.1 е освободена от наематели.

общинска къща видин

Със Заповед № РД-01-924/29.03.2023 г. на Кмета е назначена комисия със задача да извърши оглед и установи експлоатационното състояние и конструктивната сигурност на горепосочения обект.

На 05.04.2023 г. е извършен оглед и е установено следното:

Съгласно кадастралните данни и кадастралните регистри на Кадастралната карта на гр. Русе, в ПИ с идентификатор 63427.2.3351 са изградени: едноетажна сграда за обитаване – жилищни сграда с два входа, ЗП-102м2 с идентификатор 63427.2.3351.1; сграда с идентификатор 63427.2.3351.2 –липсва и едноетажна сграда ЗП-19м2, с идентификатор 63427.2.3351.3 – стопанска сграда.

Сграда с идентификатор 63427.2.3351.1 е едноетажна със сутерен. Ситуирана е по северната граница на имота. Сграда с идентификатор 63427.2.3351.3 е ситуирана южно от жилищната сграда, долепена до границата на съседния имот ПИ 3352.

Конструкцията на жилищната сграда е полумасивна с носещи стени изпълнени от зидария с единични плътни тухли на варов и глинен разтвор. Подовата и таванската конструкция са от дървен гредоред. Покривът е скатен. Конструкцията му е решена с дървени носещи греди, единият от скатовете е улегнал. Покривното покритие е от керемиди, има счупени по скатовете. Покривното водоотвеждане не е решено- провиснали и откачени улуци, пълни с листа. На места по фасадите липсват външните мазилки, частично  разрушени. Всички дървени дограми са остарели – прозорците с изметнати черчевета, вратите с разбити каси и брави.

Има образувани пукнатини около прозорци, по стени и тавани на помещенията, наблюдават се навлажнени стени и компрометирана мазилка в сутерена, вследствие проникване на атмосферни води около сградата, поради липса на водоплътна настилка. Също така има течове по тавана на сутерена от санитарните възли на етажа.

По отношение състоянието на таванския гредоред комисията не може да изкаже становище, тъй като обшивката по тавана е налична, има видими деформации, а достъп по подпокривното пространство липсва. Не са констатирани други видими конструктивни дефекти по носещите стени и гредореда на сградата.

Сграда с идентификатор 63427.2.3351.3 е едноетажна, паянтова сграда със съборени стени и покрив.

Сградите не са елемент на подробния устройствен план на гр. Русе и не са предвидени за запазване.

Заключения на комисията:

За сгради с идентификатори 63427.2.3351.1 и 63427.2.3351.3 са налице предпоставките на  чл. 195, ал. 4 от ЗУТ поради констатираното неизпълнение на задължението по чл. 195, ал. 1 от ЗУТ във връзка с и чл. 169, ал.1, т. 1 – 4 от ЗУТ, за поддържане от страна на собственика на строежа в техническо състояние, отговарящо на съществените изисквания.

За привеждане на сградите в съответствие с основните изисквания към строежите, следва да бъдат реализирани редица СМР, в т.ч. укрепване на носещи елементи, изграждане на нова покривна конструкция, покриване и водоотвеждане; възстановяване на дървен тавански гредоред (при необходимост); нови ЕЛ и ВиК инсталации; довършителни външни и вътрешни работи.

В тази връзка собственикът на сградите би могъл да извърши необходимите ремонти и възстановителни дейности за поправяне и заздравяване на сградите, като строителните и монтажните работи да се изпълнят въз основа на одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж.

Инвестиционният проект с необходимите ремонтни и възстановителни дейности за поправяне или заздравяване следва да се изготви въз основа на архитектурно заснемане за  възстановяване на строителни книжа и обследване изготвено по реда на чл. 176в от ЗУТ.

За заздравяване и възстановяване на сградите е определена прогнозна стойност от  96174,00 лв. с ДДС, която включва изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски и строителен надзор и изпълнение на СМР, като стойността за ИП, СН и АН са определени на база цените заложени в рамковите споразумения на Община Русе за съответните услуги, а стойността за изпълнение на СМР е определена по окрупнени показатели от Средни строителни цени за m2 бруто площ за различни видове сгради по еталони на СЕК, публикуван в сп. „Строителен обзор“ бр. 7-8/2022г.

Премахването на сградите и разчистването на терена е на прогнозна стойност  от 28 560 лв. с ДДС.

Визирайки описаното по-горе и предвид високата стойност на необходимите дейности за възстановяване техническото и експлоатационно състояние на сгради с идентификатори 63427.2.3351.1 и63427.2.3351.3, в т.ч. заснемане, обследване, проектиране и издаване на разрешение на строеж, СМР, авторски и строителен надзор считаме, че е целесъобразно собственикът да вземе решение сградите да бъдат премахната по реда на чл. 197, ал.1 от ЗУТ.

Днес Общинският съвет в Русе даде своето съгласие за премахване на едноетажна масивна жилищна сграда с идентификатор 63427.2.3351.1 и едноетажна паянтова стопанска сграда с идентификатор 63427.2.3351.3  находящи се в имот с идентификатор 63427.2.3351 по кадастралната карта на гр. Русе, със застроена площ 102,00 и 19м2, административен адрес: гр. Русе, ул. „Видин“ № 39, 39-А, предмет на Акт за частна общинска собственост №3994/16.05.2003 г.

Сподели: