къща парк събаряне

Предстои премахване на общинска сграда на алея „Възраждане“

Съгласно Акт за частна общинска собственост №6661 от 06.03.2012 г., Община Русе е собственик на имот с идентификатор 63427.1.47 по кадастралната карта на гр. Русе, алея „Възраждане“ №15 (ъгъл с ул. „Патриарх Евтимий“ №2). Площта на имота е 270,00 кв. м. и в него е изградена едноетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 48,00 кв. м.

Във връзка постъпило писмо с вх. №53-09-38/03.08.2020 г. от ИВАН ГЕЦОВ – Директор на ОП „УОбИ“ – Русе и писмо с вх. №ВП-2207/19.08.20 г. от Зам.-Кмет на Община Русе ЗЛАТОМИРА СТЕФАНОВА, относно експлоатационното състояние и конструктивната сигурност на сграда с местонахождение гр. Русе, алея „Възраждане“ №15 (ъгъл с ул. „Патриарх Евтимий“ №2), със заповед №РД-01-2299/25.08.2020 г. на Кмета, е назначена комисия със задача да извърши оглед и установи експлоатационното състояние и конструктивната сигурност на горепосочения обект.

На 01.09.2020 г. е извършен оглед и е установено следното. Сградата предмет на огледа е едноетажна със сутерен, изпълнена по монолитен способ. Носещите стени са от тухлена зидария, дървен подов и тавански гредоред с дървена покривна конструкция, покрита с марсилски керемиди.

Сградата е измазана вътрешно и външно, като на много места положената вароциментова мазилката е подкожушена и с нарушена цялост и/или липсва. Покривът е скатен. Водоотвеждането е външно.

По време на огледа не са констатирани видими конструктивни дефекти. Няма признаци за настъпили повреди и деформации по време на експлоатация. Стъпалата към входа на сградата от към ул. „Патриарх Евтимий“ са с нарушена цялост.

Дограмите на помещенията са стари и амортизирани. Налице са счупени и липсващи стъкла, но достъпът в имота е ограничен.

Липсват обособените санитарни възли.

Имотът е бил захранен с електричество и водоснабдяване, които към настоящия момент са прекъснати.

Сградата не отговаря на нормативните изисквания на чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за носимоспособност, безопасност при пожар, хигиена, безопасна експлоатация и др.

Предвид липсата на дефекти по носещите конструктивни елементи на сградата, същата не може да се определи като опасна за здравето и живота на гражданите или застрашена от самосрутване, съгласно разпоредбата на чл. 195, ал. 6 от ЗУТ.

За сградата не са открити налични строителни книжа (одобрени инвестиционни проекти за извършване или за узаконяване на строежа, разрешението за строеж или актът за узаконяване, както и протоколите за определяне на строителна линия и ниво).

Предвид графа забележки към Акт №6661/06.03.2012 г. за частна общинска собственост, е изписано следното: Съгласно Решение №279 прието с Протокол №17/11.09.2008 г. на Общински съвет – Русе, относно ПУР и ПРЗ на „Парк на Младежта“, имотът попада за озеленени площи за трайно задоволяване на обществени потребности за широко обществено ползване.

Общински съвет – Русе даде днес своето съгласие за премахване на едноетажната жилищна сграда.

сн. Гугъл Земя

Сподели:

Още новини от деня