Предстои преустановяване работата на инсталация за вакуум – дестилация на нефт до получаване на гудрон

Предстои преустановяване работата на инсталация за вакуум – дестилация на нефт до получаване на гудрон. Съоръженията към нея ще се използват за дестилиране на течност от обвивка на ядка кашу. Химическата инсталация за производство на метилови естери на мастните киселини ще отпадне. Ще бъде извършена промяна във вида и количествата на съхраняваните и употребяваните опасни химични вещества на площадката в ТИЗ Тегра /бившия КТМ/ с местоположение: УПИ XX (ид. 47336.82.8), УПИ XXI (ид. 47336.82.8), УПИ XXII (ид. 47336.82.6), УПИ XXVI (ид. 47336.82.7). Възложител е „Ел Ен Джи Системи ЕООД, а оператор – „Булмаркет ДМ“ ЕООД.

Предстои да се извърши процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда в т.ч оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 102/2020 г.).

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 11.01.2021 г. до 25.01.2021 г. в сградата на Община Русе, 7000, гр. Русе, ул. „Олимпи Панов” № 6, ет. 4, ст. 3, от 8:30 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.

 Писмени становища могат да се подават в деловодството на Община Русе.

Сподели: