парцел слатина община русе

Одобрена е приватизация на над 17 декара общински имот в Индустриалния парк

С Решение №767/24.01.2022 г. на Общински съвет – Русе е приет Годишния план за приватизация на общинска собственост /ГПП/ през 2022 г., в който като т. 2.2 е включен застроен поземлен имот с идентификатор 63427.333.126 с площ 17 225 кв. м., заедно с изградените в него четири сгради, с адрес град Русе, местност „Слатина”, Индустриален парк – Русе.

В Община Русе е постъпило инвестиционно намерение с предложение за стартиране на процедура по продажбата на посочения общински обект по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

На свое заседание Комисията за приватизация и следприватизационен контрол (КПСК) разгледа и обсъди инвестиционното намерение за закупуване на общинския нежилищен имот (Протокол №22/11.10.2022 г.) и предлага да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на застроен поземлен имот с идентификатор 63427.333.126 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ 17 225 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, представляващ УПИ I-90 от кв. 887 по плана на гр. Русе, одобрен със заповед РД-01-1378/22.06.2005 г. на Кмета на Община Русе, с адрес град Русе, местност „Слатина”, Индустриален парк – Русе, заедно с изградените в него сгради:

  1. Сграда с идентификатор 63427.333.126.1, със застроена площ 259 кв. м., брой етажи:  2, предназначение: друг вид сграда за обитаване;
  2. Сграда с идентификатор 63427.333.126.2, със застроена площ 132 кв. м. брой етажи:  1, предназначение: гараж;
  3. Сграда с идентификатор 63427.333.126.3, със застроена площ 490 кв. м., брой етажи:  1, предназначение: гараж;
  4. Сграда с идентификатор 63427.333.126.4, със застроена площ 130 кв. м., брой етажи:  1, предназначение: гараж,

предмет на АОС №6125/10.11.2009 г., при следните условия:

-начална тръжна цена – 1 271 883 лева /един милион двеста седемдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и три/ лева без ДДС;

-стъпка на наддаване – 20 000 /двадесет хиляди/ лева;

-депозит за участие – 50 000 /петдесет хиляди/ лева.

Общинските съветници в Русе взеха днес решение да се извърши продажба чрез публичен търг и определиха условията на търга.

Сподели: