сграда мустаков приватизация

Предстои приватизация на общинска сграда на площад „Д-р Мустаков“

С Решение №42/23.01.2020 г. на Общински съвет Русе е приет Годишния план за приватизация /ГПП/ на общинска собственост през 2020 г. В ГПП като т. 2.6  е включен общински обект – двуетажна масивна обслужваща сграда с идентификатор 63427.2.590.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, със застроена площ 44 кв. м., намираща се на пл. „Д-р Мустаков“, гр. Русе.

Обектът представлява двуетажна масивна обслужваща сграда с идентификатор 63427.2.590.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, със застроена площ от 44 кв.м. и разгъната застроена площ от 110 кв.м., с адрес: площад „Д-р Мустаков“, гр. Русе, предмет на АОС №7388/05.02.2015 г. Сградата е самостоятелна, застроена по монолитен способ до съществуващ трафопост. Изградена е през 2001-2002 г. като градински център на общинско търговско дружество „Паркстрой“ ЕООД. Разполага с търговско помещение на партерния етаж с два входа – търговски от площад „Д-р Мустаков“ и служебен към вътрешен двор от север. Обектът е обособен за търговска дейност, използван е като магазин за цветя и друг вид промишлени стоки, но към настоящия момент не функционира.

Посоченият обект е бил включен и в ГПП за 2016 г. С Решение №375/17.11.2016 г. на Общински съвет – Русе е обявен търг за продажба с начална тръжна цена 80 150,00 лева. На обявените две дати за провеждане на търга 11.01.2017 г. и 06.02.2017 г. не са се явили кандидати.

В Община Русе е постъпило заявление с вх.№ОИ-10-42/12.06.2020 г. за инвестиционно намерение за посочения общински обект.

Във връзка с изложеното по-горе, Комисията по приватизация и следприватизационен контрол (КПСК) предлага да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на  гореописания обект, съгласно АОС№7388/05.02.2015 г., с начална тръжна цена 80 150,00 /осемдесет хиляди сто и петдесет/ лева, стъпка на наддаване 7 000 /седем хиляди/ лв. и депозит за участие 3 000 /три хиляди/ лева.Протокол №6/23.06.2020 г./.

Днес общинските съветници решиха да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на двуетажна масивна обслужваща сграда с идентификатор 63427.2.590.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, със застроена площ от 44 кв.м., предмет на  АОС №7388/05.02.2015 г., с адрес: пл. „Д-р Мустаков“, гр. Русе.

Сподели:

Още новини от деня