община русе фасада

Предстои приватизация на общински имот на ул. „Николаевска“

С Решение №206/31.07.2020 г. на Общински съвет – Русе е открита процедура за приватизация на ½ ид.ч. от 24% от поземлен имот с идентификатор 63427.2.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, целия с площ 210 кв.м., равняващи се на 25,20 кв. м., заедно с ½ ид.ч. от: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.19.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, намиращ се в сграда №1, етаж 1, целия със застроена площ 50,10 кв.м., с предназначение: за търговска дейност и прилежащи 15,6% ид.ч. от общите части на сградата и  маза, цялата със застроена площ 59 кв.м. и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.19.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, намиращ се в сграда №1, етаж 1, целия със застроена площ 27,15 кв.м., с предназначение: за търговска дейност и прилежащи 8,4% ид.ч. от общите части на сградата, с адрес: гр. Русе, ул. „Николаевска“ №20, предмет на АОС №9002/22.02.2019 г.

В изпълнение на решението е възложена и изготвена приватизационна оценка и информационен меморандум на гореописания общински имот.

На свое заседание Комисията по приватизация и следприватизационен контрол обсъди и прие изготвената от лицензирания оценител оценка на общинския имот, включен като т. 2.10 в Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2020 г.

Комисията по приватизация и следприватизационен контрол предлага да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на ½ ид. ч. от 24% от поземлен имот с идентификатор 63427.2.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, целия с площ 210 кв. м., равняващи се на 25,20 кв. м., заедно с ½ ид. ч. от:

– самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.19.1.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри на град Русе, намиращ се в сграда №1, етаж 1, целия със застроена площ 50,10 кв. м., с предназначение: за търговска дейност и прилежащи 15,6% ид. ч. от общите части на сградата и маза, цялата със застроена площ 59 кв. м. и

– самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.19.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, намиращ се в сграда №1, етаж 1, целия със застроена площ 27,15 кв. м., с предназначение: за търговска дейност и прилежащи 8,4% ид. ч. от общите части на сградата, с адрес: гр. Русе, ул. „Николаевска“ №20, предмет на АОС №9002/22.02. 2019 г.,

с начална тръжна цена 23 600 лева, стъпка на наддаване 2 000 лева и депозит за участие 3000 лева (Протокол №8/29.09.2020 г.).

Днес общинските съветници в Русе одобриха предложението.

Сподели:

Още новини от деня