общински съвет русе

Предстои приемането на общински годишен план за младежта в Община Русе

Общински съвет – Русе ще приеме през този месец Общинския годишен план за младежта за 2019 година. ОГПМ отразява европейски, национални и местни политики за младите хора, систематизирани в програма с приоритети за всяка конкретна година и специфични акценти, свързани с динамиката в очакванията и потребностите на младежката общност в Русе.

Общинският годишен план за младежта е продукт на Закона за младежта и се разработва в съответствие с Общинския план за развитие и управленската програма на текущия мандат, синхронизира се със Стратегията за подкрепа за личностно развитие на учениците, Наредбата за приобщаващо образование и отправни точки, които предоставя всяка конкретна година.      

Международните и европейски институции обявиха облика на 2019 година в две направления: наука и история. Със своя резолюция ООН обяви 2019 за Международна година на периодичната система, а Европейската комисия обяви 2019 за година на европейската памет за миналото като фокусира редица програми и ресурси върху ключови моменти и отправни точки в най-новата история на Европа – 230 години от Френската революция; 100 години от мирните договори, сложили края на Първата световна война; 80 години от края на Испанската гражданска война в европейска перспектива; 60 години от първите избори за Европейски парламент; 30 години от демократични революции в Централна и Източна Европа и падането на Берлинската стена; 15 години от разширяване на ЕС в Централна и Източна Европа.

Темата за науката и историческата памет са широко отразени в планираните за 2019 година дейности в Общинския годишен план за младежта, към което са добавени още специфични национални и регионални акценти, свързани със значими годишнини (150 години от създаването на първия Закон за образованието в България, с който започват да работят неделните училища; 140 години от първата българска конституция; 140 години от създаването на българския военноморски флот в Русе; 185 години от рождението на Любен Каравелов и 140 години от края на житейския му път в Русе; 40 години от полета на българин в космоса, с което България става космическа страна ) и отправни точки в настоящето – под слогана „Море от възможности“ в периода 01.01. – 30.06.2019 г. България пое председателството на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество, а в периода 21-23.05.2019. Русе отново ще бъде домакин на голям спортен форум с европейски мащаб – волейболната Лига на нациите.  

Освен изброените тематични насоки, настоящият план отразява изводи, формирани въз основа на срещи и анкетно проучване, проведено в периода април – ноември 2018 година в структурите на общинското образование във възрастова група 16-19 години. Този подход за планиране на дейностите в ОГПМ’2019 бе приложен пилотно миналата година по препоръка на Общински съвет Русе и осезателно допринесе планираните младежки дейности да отразяват в максимална степен очакванията и интересите на младежката общност. С проведеното допитване и тази година имаме увереност, че предвидените дейности отговарят на потребностите на младите хора, поддържат приемственост между отделните годишни планове и мултиплицират резултатите им без да се отклоняват от националните и европейските стратегически документи за младежта.

     Предвид рамката на Националната стратегия за младежта (2010-2020), Националната програма за младежта (2016-2020) и Стратегия ЕВРОПА 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, структурата и дефинираните цели в Закона за младежта, Общинският годишен план за младежта‘2019 не променя дефинираните цели, направления и логическа рамка. Програмата за 2019 продължава развитието на дейности и цели с хоризонт в 2020 година и едновременно с това ги допълва и обновява, създава нови възможности и събития, специфични за потребностите и желанията на местната младежка общност.

Предвидени са дейности, които чрез регионални и местни специфики последователно развиват основните приоритети в Националната програма за младежта (2016-2020), заложени са младежки перспективи, провокирани от програми за финансиране на младежки дейности до 2020г. „Младеж в движение“, „Гаранция за младежта” и „Възможности за младежта”. Предвидени са всички възможности, които предоставя Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“ на Национална програма за младежта (2016-2020).

В обобщение на казаното дотук философията на Общинския годишен план за младежта‘2019 следва актуалната европейска доктрина да отговаря на потребностите, да кореспондира с интересите на младите хора, да допълва познанията им и да улеснява навлизането им на пазара на труда.

Общинският годишен план за младежта на Община Русе за 2019г. е структуриран според приоритетите в следните ключови документи:

  • Стратегия ЕВРОПА 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, която с инициативата „Младеж в движение“ задава актуалната европейска доктрина, насочена към подобряване на образователните системи и улеснява навлизането на младите хора на пазара на труда;
  • Националната стратегия за младежта (2010-2020), приета от МС през октомври 2010г.
  • Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта.

При разработването на Общинския годишен план за младежта’2019 са взети под внимание и текстовете на ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, Бялата книга на Европейската комисия „Нов тласък за европейската младеж”, Световна програма за действие на младежта, приета с резолюция на Общото събрание на ООН, Стратегия на ЕС за инвестиране в младежта и мобилизиране на нейния потенциал, както и обновената рамка за европейско сътрудничество в сектора на младежките дейности

Сподели:

Още новини от деня