На 7 октомври ще се проведат консултациите с партии и коалиции за предстоящите избори в Община Русе

Предстои приемането на План за възстановяване и устойчивост на Община Русе

Предстои приемането на Плана за възстановяване и устойчивост, който се явява най-важният инструмент за следващия програмен период. Предвид размера на средствата, които ще бъдат отпуснати през следващите 7 години Община Русе се подготвя активно за кандидатстването по 4-те стълба на плана, както с нови предложения, така и с проекти, което през годините не са успели да получат финансиране. Общинските служители организираха и специална информационна среща с представители на всички общински ресори, целяща разясняване на приоритети на плана и генерирането на нови идеи.

Общинският план за развитие на Община Русе 2014-2020 г. е основният стратегически документ и инструмент за прилагане на регионалната политика за устойчиво и балансирано развитие на общинско ниво, както и за ефективното управление на общината. Планът определя средносрочните стратегически цели и приоритети, които задават основните посоки за развитие за периода 2017-2020 г.:

През втората година от управлението на Община Русе през мандат 2019-2023 г. е изготвен Годишен доклад за наблюдение за 2020 година от изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе 2017-2020 г.

Във връзка с изготвянето на стратегически документи за планиране на  програмен период 2021-2027 г. и съгласно разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие кметът на общината организира изработването на нов План за интегрирано развитие на Община (ПИРО) Русе 2021-2027 г. ПИРО Русе е основен стратегически планов документ, разработен в условията на откритост и широко партньорство между ръководството и администрацията на Община Русе, местните представителства на централната власт, заинтересованите страни, включващи представители на бизнеса, структурите на гражданското общество и местната общност като цяло.

Във връзка с изготвянето на ПИРО Община Русе проведе анкетно проучване като целта беше да се установяват конкретните нужди, мнения и препоръки на местната общност с цел формулирането на новите приоритети за развитие на общината за периода 2021-2027 г. Община Русе се обърна за мнение към гражданите и бизнеса осъзнавайки, че тяхното участие в процеса по разработване на ПИРО-Русе е изключително важно и ще допринесе за неговото качество, реалистичност и постигане на обществен консенсус. По този начин, изразявайки активна позиция, те имаха възможност да участвате в изготвянето на най-важния стратегически документ, свързан с развитието на общината през следващите седем години.

До 15 април 2021 година гражданите на Община Русе имаха възможност да дадат своето мнение и предложения, които да бъдат взети предвид при разработването на стратегическия документ. На страницата на Община Русе бяха публикувани анкета за граждани, анкета към бизнеса за нуждите на създаването на ПИРО, както и формуляр за представяне на проектно предложение.

Събирането на резултатите от попълнените анкетни карти продължи в периода от 17 март до 15.04.2021 г. В резултат на проведеното проучване Община Русе получи обратна връзка от 1119 граждани и 78 представители на бизнеса като се извлече информация, която да бъде от полза при взимане на бъдещи решения и при разработването на нови проекти.

На страницата на Община Русе публикувахме също проект на Стратегическа рамка за развитие за периода 2021-2027 г. с покана към заинтересованите страни да направя коментари и препоръки относно разписаната визия, цели и приоритети за развитие. Към настоящия момент Община Русе е получила 6 отговора от граждани с предложения за подобряване на градската среда.

В изпълнение на политиката за регионално развитие и във връзка с членството на Община Русе в състава на Областния съвет за развитие на Област Русе и в Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, са изготвени становища, предложения и отговори относно участието в работата на съветите.

Сподели: