Над 200 даровити ученици от Община Русе получиха грамоти

Одобрена е Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2019 г.

С ПМС №97/25.04.2019 г., в сила от 03.05.2019 г. е приета Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г.  Програмата включва националните и международните конкурси, олимпиади и състезания, за които се прилагат мерки за закрила по наредбата за Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС №298 от 17.12.2003 г.

Общинските съветници приеха днес Общинската програма за закрила на деца с изявени дарби за 2019 г., която включва мерките от програмата по чл. 11, ал. 1 от наредбата и мерки, предложени от училища и други юридически лица, осъществяващи дейности на територията на общината.

Реализацията на Програмата е в подкрепа на общинската политика за подпомагане на деца с изявени дарби, които са доказали своите възможности в конкурентна среда в областта на науката, изкуствата и спорта. С приемането на Програмата се постига необходимото конкретизиране на мерките и уточняване на списъка на конкурси, олимпиади и състезания, на общинско ниво, за които са осигурени финансови средства за 2019 година, съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Програмата предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на деца с изявени дарби в областта на изкуството и науката, класирани на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание на национално или международно равнище, а в областта на спорта – на първо, второ и трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство или на първо място на финали на държавно индивидуално първенство чрез еднократно финансово подпомагане и чрез стипендии. Нейното ефективно и последователно прилагане е част от грижата за развитието на духовния, творческия и физическия потенциал на младите хора в България.

Подбраните конкурси, олимпиади и състезания се провеждат през календарната 2019 година и са с доказани високи критерии при излъчване на победителите, мотивират децата за високи творчески, научни и спортни постижения. Този списък се прецизира от експертно-консултативни комисии  в областта на науката, изкуството и спорта.

Еднократното финансово  подпомагане е в размер до 180 лв. за ученик от общинско или държавно училище в дневна форма на обучение, класиран индивидуално до навършване на 18-годишна възраст на първо, второ или трето място на международен, национален, регионален или общински конкурс, олимпиада и спортно състезание. Стипендиите се предоставят за 12 месеца в размер на 135 лева месечно. Във финансовите разчети за стимулиране чрез стипендия са предвидени средства за учениците от държавните,  общинските и частни  училища. За учениците от общинските училища на основание на чл. 16, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, е предвидено да участват в конкурсите, състезанията и олимпиадите,  включени в раздели І, II и ІII от Програмата за 2019 г. За целта общината получава средства, съответстващи на броя на учениците, обучаващи се в общински училища, придобили право на стипендия.

Броят на децата, предложени за еднократно финансово подпомагане и за стипендии е съобразен с практиката през последните години и с анализа от представянето на децата на различните национални и международни конкурси, олимпиади и състезания в областта на изкуството, науката и спорта. Съгласно чл. 12, ал. 4 от  Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, мерките за закрила на деца с изявени дарби, извън мерките по програмата по чл. 11, ал. 1, се финансират от собствени приходи на общините по ред, определен от общинския съвет. Необходимите средства за тези мерки, осигурени от общинския бюджет за 2019 година са в размер на 20 000 лв.

Настоящата програма е разработена на основание чл. 12, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта /накратко наричана Наредбата/, в съответствие с чл. 5а, т. т. 1, 2 и 3 от Закона за закрила на детето.

І. Закрила на деца с изявени дарби, по смисъла на Наредбата, е система от мерки за гарантиране развитието на дарбите на децата, която им осигурява финансово подпомагане и възможности за изява.

Средствата за финансиране се осигуряват от Министерството на културата, Министерството на образованието и науката и Министерството на младежта и спорта по бюджета на Община Русе, както и от бюджета на Община Русе през 2019 г.

ІІ. Механизъм на предоставяне на закрила на деца с изявени дарби.

Документи

За мерките от Раздел І от Общинската програма се представят документи, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарби от 2003 г., посл. изм. и доп. в ДВ бр. 36 от 3.05.2019 г., в сила от 3.05.2019 г. в областта на науката, изкуството и спорта /чл. 13 до чл. 16а вкл./.

За мерките от Раздел ІІ от Общинската програма се кандидатства с:

  1. Искане за предоставяне за закрила, съгл. чл. 13, ал. 2 от Наредбата;
  2. Копие от удостоверение за раждане или лична карта на детето;
  3. Документи, удостоверяващи класирането на детето или спечелена награда;
  4. Служебна бележка, издадена от училището, удостоверяваща че детето е ученик

Сроковете за кандидатстване:

  • В рамките на календарната година – за еднократно финансово подпомагане (Мерките по Раздел І, т. 1, т. 2 и Раздел ІІ от Общинската програма;
  • До 1 /един/ месец от възникването на основанието за предоставяне на стипендия (Мерките по Раздел І, т. 3 от Общинската програма).

Ученикът има право да получава една стипендия по реда на Наредбата и на едно еднократно финансово подпомагане от Мерките от Раздел ІІ на Общинската програма, но те трябва да са в различни области – наука, изкуство, спорт и от различни състезания.

Исканията за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби се разглеждат в срок 10 дни след края на всяко тримесечие

При вземане на решение за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби, кметът на общината се подпомага от експертно-консултативна комисия, назначена с негова заповед.

Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2019 г. След обсъждането на документите, комисията в тридневен срок представя протокола от работата си на кмета на общината, заедно с мотивирано предложение за всяко едно от постъпилите искания.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня