младежки-дом-ветово-2

Предстои приемане на оценка на пасища и мери от общинския поземлен фонд, предоставени за индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на чл. 37 и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) в община Ветово

По време на редовното си заседание на 31 май общинските съветници във Ветово ще приемат цена на пасища и мери от общинския поземлен фонд, предоставени за индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в размер на 15 лева/декар, определена по пазарен механизъм. 30 % от постъпленията от имотите в съответното землище ще се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на град Глоджево, град Сеново, село Смирненски, село Кривня и село Писанец.

С решение № 735 по Протокол № 63 от 28 февруари 2023 година Общински съвет – Ветово дава съгласие за предоставяне на пасища и мери за индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ от общинския поземлен фонд. Съгласно чл. 37и ал. 1 от ЗСПЗЗ пасищата и мерите се отдават по цена, определена по пазарен механизъм. Изготвена е оценка на пасищата от лицензиран оценител, който е определил наемната цена за стопанската 2023/2024 г. В заключение за крайната стойност на средната наемна цена на земи от общинския поземлен фонд – пасища на територията на Община Ветово, възлиза на 15 лева/декар.

Сподели: