Започна първото за 2021 г. заседание на Общинския съвет в Русе – отново онлайн

Приет е Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет – Русе

С Решение № 7, прието с Протокол № 2 от 05.12.2019г. Общински съвет – Русе създава Наблюдателна комисия в изпълнение на чл. 170, ал. 2 от ЗИНЗС.

Наблюдателните комисии осъществяват обществен контрол на дейността на местата за лишаване от свобода; подпомагат ресоциализацията на лишените от свобода чрез иницииране на социални услуги на територията на общината; правят предложения за изменяне на режима, преместване на лишените от свобода в затворнически заведения от по-лек или по тежък тип или за условно предсрочно освобождаване, правят предложения и дават мнения по искания за помилване; подпомагат семействата на лишените от свобода; съдействат за настаняване на работа и битовото устройване на освободените от местата за лишаване от свобода. Членовете на наблюдателните комисии могат да посещават местата за лишаване от свобода, да се срещат с лишените от свобода, да се запознават с необходимите им документи, да изискват и получават информация от администрацията на местата за лишаване от свобода. Предложенията и препоръките на наблюдателните комисии са задължителни за началника на затвора и поправителния дом. При неизпълнение на предложение или препоръка на наблюдателната комисия въпросът се отнася към главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Издръжката на наблюдателните комисии се осигурява от общинските съвети.

Във връзка с регламентиране на дейността на създадената Наблюдателна комисия, е необходимо приемането на Правилник за организацията и дейността на наблюдателната комисия при Общински съвет – Русе.

  1. Причини и мотиви за приемане на Правилника са следните: – Приемане на Правилника за организацията и дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет – Русе, се налага с оглед необходимостта от регламентиране на дейността на комисията в съответствие с чл. 170 и 171 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
  2. Цели, които се поставят с приемането на Правилника: – Подобряване работата на Наблюдателната комисия чрез регламентиране на целите, основните задължения и правомощията й. – Синхронизиране нормативните документи на Общински съвет – Русе с националното законодателство.
  3. Очаквани резултати от приемане на Правилника: – Подобряване работата на Наблюдателната комисия, осигуряване на по-ефективна помощ и подкрепа на правонарушителите – условно предсрочно освободени от затвора и осъдени лица с цел тяхната ресоциализация и реинтеграция в обществото.
  4. Финансови средства, необходими за прилагането на Правилника: – За приемането на Правилника не са необходими финансови средства.
  5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Р.България: Предлаганият проект на Правилник е разработен в съответствие с Европейското законодателство и със Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

 На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на Правилника е публикуван на интернет страницата на Общински съвет – Русе. Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано от публикуването му  на интернет страницата на Общински съвет – Русе.

Общинският съветник Росица Георгиева предложи и колегите и гласуваха сега за приемане на правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет Русе.

Сподели: