суее русе сграда

Предстои приключване на процедурата и подписване на договор за реконструкция двора на СУЕЕ

Предстои приключване на процедурата и подписване на договор с изпълнителя на обект „Реконструкция на ВиК инсталация, корекция на вертикална планировка и ремонт на двора на СОУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“, гр. Русе, съобщават от Община Русе.

Териториалният обхват, предмет на разработката е сградата и двора на СОУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“, находящ се в кв. „Възраждане“, в ъглов имот разположен на ул. „Студентска“ и ул. „Митрополит Григорий“, гр. Русе. За обекта има изготвен технически инвестиционен проект. Целта на проекта е даде решение за надеждно отводняване на дъждовните води от сградата и двора на СОУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“, гр. Русе и заустването им в съществуващата канализациона мрежа. След реализацията му да няма условия за задържане на дъждовни води на визираната територия.

С проектното предложение е дадено решение за отводняване на дворното пространство на училището, като отвеждането на дъждовните води да става посредством дъждоприемни съоръжения, чиито места са определени, съобразно съществуващите тротоари, зелени площи, водосточни тръби на сгради и най-ниските точки определени с вертикалната планировка.

Съгласно направеното проучване предвижда се изграждането на площадкова канализационна мрежа от два профила. Профил 1 ще отведе дъждовните води от двора на училището и част от сградите. Каналът ще се изгради от PP тръби, който ще се заусти в съществуващ канализационен колектор с размери 240/180см УБ по ул. „Митрополит Григорий“.

Профил 2 ще отведе дъждовните води от малка част от двора на училището, която е по-ниско от прилежащият терен и част от сградите. Каналът ще се изгради от PP тръби, който ще се заусти в съществуващото канализационно отклонение на училището.

За отводняване на двора на училището са предвидени за изграждане точкови оттоци.

Сподели: