община русе

Предстои примането на Годишен план за работа по приватизация на общинска собственост през 2019 г. в Община Русе


Предстои примането на Годишен план за работа по приватизация на общинска собственост през 2019 г. в Община Русе.

Паричните постъпления от приватизацията на общинското участие в капитала на търговски дружества, на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала, както и общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и др.), както и незавършени обекти на строителство, невключени в имуществото на общински търговски дружества постъпват по бюджета на общината.

Постъпленията от приватизацията може да се разходват само за придобиване и основен ремонт на дълготрайни материални активи, за разходи, свързани с приватизационния процес, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура.

Приватизационният процес се осъществява на основание Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) и подзаконовите нормативни актове, както и  Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС Русе, при спазване принципите на:

 • осигуряване на прозрачна и икономически ефективна приватизация;
 • равнопоставеност на всички участници;
 • осигуряване на постъпления в общинския бюджет, които да бъдат използвани за инвестиционни цели.
 1. Дялове – собственост на Община Русе от търговски дружества:
  1.  Продажба на 560 бр. налични акции, собственост на Община Русе, които представляват 25% от капитала на „АГРОПРОДУКТ” АД.

Очакваните приходи са в размера на последно обявената начална тръжна цена – 57 500 лева.

 • Общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговски дружества, които се използват за стопански цели:
  • Застроен поземлен имот с идентификатор 63427.8.1152 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, намиращ се в Източна промишлена зона, ул. „Потсдам“ №1, гр. Русе, с площ от 18 968 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на ползване: за друг вид производствен, складов обект, предмет на АОС №7438/12.05.2015 г.

Имотът е придобит от Община Русе при ликвидацията на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД след Решение №1298/26.02.2015г. на Общински съвет – Русе.

Съгласно регулационния план, одобрен със заповед №1701/25.08.1994 г. на Кмета на Община Русе, имотът представлява урегулиран поземлен имот III, в Източна промишлена зона на гр. Русе. В имота са построени следните сгради:

 1. Сграда 63427.8.1152.1, със застроена площ 392 кв.м. на един етаж, масивна носеща конструкция с тухлени стени, метална дограма, с предназначение: склад, построена през 1968 г.
 2. Сграда 63427.8.1152.2, със застроена площ 448 кв.м., на един етаж, конструкция с метални колони и ферми, тухлени стени, метална дограма, с предназначение: склад, построена през 1979 г.
 3. Сграда 63427.8.1152.3, със застроена площ 264 кв.м., на един етаж, конструкцията е стоманобетонови основи, колони, плочки, тухлени оградни стени, като в западната част е оформена битова част с метална дограма, с предназначение: механична работилница. Сградата е построена през 1968 г.
 4. Сграда 63427.8.1152.4, със застроена площ 551 кв.м., на един етаж, конструкцията е масивна с бетонови основи, колони, тухлени носещи и преградни стени, метална дограма, с предназначение: склад. Сградата е построена през 1968 г.
 5. Сграда 63427.8.1152.19, със застроена площ 473 кв.м., на четири етажа и разгъната застроена площ 1892 кв.м. Конструкцията е стоманобетонова сглобяема сграда върху бетонови фундаменти, с колони, фасадни панели и плосък покрив, и монтиран асансьор. Предназначението й е силозно пространство. Сградата е построена през 1986 г.
 6. Сграда 63427.8.1152.7, със застроена площ 175 кв.м., масивна стоманобетонова сграда, оформени помещения за трафопостове, табла НН и склад. Под трафопоста има маслосборна яма, а под таблата – кабелен простор, с предназначение: трафопост. Сградата е построена през 1981 г.
 7. Главен корпус, представляващ няколко тела, построени в различни периоди:
  1. Сграда 63427.8.1152.8, със застроена площ 316 кв.м., на един етаж със сутерен и предназначение: промишлена сграда, построена през 1968 г.
  1. Сграда 63427.8.1152.9, със застроена площ 360 кв.м., на един етаж със сутерен и предназначение: промишлена сграда, построена през 1968 г. Конструкцията е масивна, стоманобетонова, с тухлени зидове върху бетонови основи.
  1. Сграда 63427.8.1152.10, със застроена площ 317 км.м., на четири етажа със сутерен и предназначение: промишлена сграда. Конструкцията е масивна, стоманобетонова, с тухлени зидове  върху бетонови основи.
  1. Сграда 63427.8.1152.11, със застроена площ 238 кв.м., на три етажа със сутерен и предназначение: промишлена сграда.
  1. Сграда 63427.8.1152.13, със застроена площ 1188 кв.м. на три етажа със сутерен и предназначение: промишлена сграда.
  1. Сграда 63427.8.1152.14, със застроена площ 1006 кв.м., на два етажа със сутерен и предназначение: промишлена сграда. Сградата е построена през 1968г.
  1. Сграда 63427.8.1152.15, със застроена площ 419 кв.м., на един етаж със сутерен и предназначение: промишлена сграда.

8. Сграда 63427.8.1152.12, със застроена площ 28 кв.м., на един етаж, предназначение: портал. Сградата е построена през 1968 г.

9. Сграда 63427.8.1152.16, със застроена площ 275 кв.м., на пет етажа със сутерен. Носещата конструкция е монолитна, стоманобетонова с асансьор. На първия етаж са разположени пропуск, салон и магазин, от втория до петия етажи са разположени канцеларии, зъболекарски кабинет. На всеки етаж има самостоятелен санитарен възел. Предназначение: административна сграда, построена през 1968 г.

10. Сграда 63427.8.1152.17, със застроена площ 353 кв.м., на два етажа със сутерен, носещата конструкция е монолитна, стоманобетонова, изградена от тухлени зидове върху бетонови основи. На първия етаж са разположени санитарни възли, кухни с хладилници и складови помещения. Предназначение: административна сграда, построена през 1968 г.

11. Сграда 63427.8.1152.18, със застроена площ 68 кв.м., на един етаж, носещата конструкция е метална. Сградата е построена през 1982 г., предназначението й е магазин.

12. Сграда 63427.8.1152.20, със застроена площ 298 кв.м., на един етаж, носещата конструкция е метална, предназначение: склад. Сградата е построена през 1979 г.

13. Сграда 63427.8.1152.5 със застроена площ 275 кв.м., на един етаж, носещата конструкция е масивна монолитна с преградни тухлени стени. Предназначение: ремонтна работилница, построена през 1968 г.

     С Решение №994/15.11.2018 г. на Общински съвет – Русе е обявен търг с явно наддаване на имота, при следните тръжни условия: начална тръжна ценав размер на 4 492 742 лв.без ДДС, стъпка на наддаване 50  000 лв. и депозит за участие 200 000 лв. Предстои провеждане на повторен търг на 05.02.2019 г.

Очакваните приходи са в размера на обявената начална тръжна цена – 4 492 742  лв.

2.2. Застроен поземлен имот с идентификатор 63427.333.126 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, в местност „Слатина”, Индустриален парк – Русе, с площ 17 221 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, представляващ УПИ I-90 от кв. 887 по плана на гр. Русе, одобрен със заповед РД-01-1378/22.06.2005 г. на Кмета на Община Русе, заедно с изградените в него сгради: двуетажна масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.1, със застроена площ 259 кв.м; масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.2 (хангар, депо, гараж), със застроена площ 132 кв.м.; масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.3 (хангар, депо, гараж), със застроена площ 490 кв.м. и масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.4 (хангар, депо, гараж), със застроена площ 130 кв.м., предмет на АОС №6125/10.11.2009 г. За обекта има определена пазарна оценка от лицензиран оценител от месец февруари 2011 г. в размер на 988 520 лв.

Очакваните приходи са в размера на последно обявената начална тръжна цена – 990 000 лв.

 •  Застроен поземлен имот с идентификатор 63427.333.89 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, в местност „Слатина”, Индустриален парк – Русе, с площ 211 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за производствен, складов обект, представляващ УПИ II-91 от кв. 887 по плана на гр. Русе, одобрен със заповед РД-01-1378/22.06.2005 г. на Кмета на Община Русе, заедно с изградената в него сграда с идентификатор 63427.333.89.1, със застроена площ 80 кв.м., на два етажа, предназначение: друг вид сграда за обитаване, предмет на АОС №7318/29.07.2014 г. За имота има определена пазарна оценка от лицензиран оценител от месец февруари 2016 г. в размер на 31 800 лв.

Очакваните приходи са в размера на последно обявената начална тръжна цена – 31 800 лв.

2.4. Нежилищен имот, представляващ УПИ VІІ от кв. 60 по регулационния и застроителен план на с. Тетово, одобрен със Заповед №638/1965 г., с площ от 4 025 кв.м. и изградената в него масивна триетажна сграда със застроена площ от 630 кв.м., предмет на АОС №3944/28.10.2002 г. Имотът е с предназначение: за здравно заведение. Сградата на бившата поликлиника е построена съгласно строително разрешение №11/15.04.1978 г. и е въведена в експлоатация през 1980 г. Сградата е масивна триетажна, със сутерен със застроена площ 500 кв.м. и е с административно-обслужващо предназначение. Сградата е със стоманобетонови колони, пояси и плочи, и дървена покривна конструкция с покритие от керемиди. Стените са тухлени носещи с гладка мазилка отвътре и отвън. Дограмата е стара дървена. Към първия етаж има самостоятелен вход от север. Към втория и третия етаж има самостоятелен вход и стълбищна клетка от изток.

Очакваните приходи от продажба на имота, съобразно изготвената от лицензиран оценител оценка, са в размер на 270 000 лв.

 •   Поземлен имот с идентификатор 63427.11.84 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ 1938 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.) и построената в него едноетажна масивна комбинирана сграда „Баня-фурна”, със застроена площ от 339 кв.м, предмет на АОС №7180/14.02.2014 г. Имотът се намира в град Русе, кв. ДЗС в стопанския двор на експерименталната база. Сградата е построена през 1959 г., масивна със стоманобетонови плочи, изцяло на изба.

Очакваните приходи от продажба на имота, съобразно изготвената от лицензиран оценител оценка, са в размер на 75 500 лв.

 • Двуетажна масивна обслужваща сграда с идентификатор 63427.2.590.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, със застроена площ от 44 кв.м., заедно с отстъпеното право на строеж с разгъната застроена площ от 110 кв.м., намираща се на площад „Д-р Мустаков“, гр. Русе, предмет на АОС №7388/05.02.2015 г. Сградата е самостоятелна, застроена по монолитен способ до съществуващ трафопост. Изградена е през 2001-2002 г. като градински център на общинско търговско дружество „Паркстрой“ ЕООД. Разполага с търговско помещение на партерния етаж с два входа – търговски от площад „Д-р Мустаков“ и служебен към вътрешен двор от север. Обектът е обособен за търговска дейност, използван е като магазин за цветя и друг вид промишлени стоки, но към настоящия момент не функционира.

Очакваните приходи от продажба на имота са в размера на последно обявената начална тръжна цена – 80 150 лв.

 • Сграда с идентификатор 63427.7.71.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, едноетажна, със застроена площ 80 кв.м., с предназначение: сграда за търговия, с адрес алея „Бели брези“ №10, гр. Русе, предмет на АОС №8396/20.09.2017 г. Сградата е разположена в ПИ с идентификатор 63427.7.71. С Решение №677/23.11.2017 г. на Общински съвет – Русе е открита процедура за приватизация на описания по-горе имот. С Решение №761/22.02.2018 г. на Общински съвет – Русе е обявена продажба на имота при следните тръжни условия: начална тръжна цена – 60 000 лв., стъпка на наддаване 5 000 лв. и депозит за участие 10 000 лв. За определените дати за търга – 25.04.2018 г. и 22.05.2018 г. няма явил се кандидат и не е проведен търг. Поради заявен инвеститорски интерес за описания по-горе обект е обявена повторна продажба с Решение №927/13.09.2018 г. на Общински съвет – Русе при същите условия. За търга, определен за 10.12.2018 г. няма закупени тръжни документи. Повторен търг ще се проведе на 08.01.2019 г.

Очакваните приходи от продажба на имота са в размера на обявената начална тръжна цена – 60 000 лв.

 • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.148.19.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ магазин със застроена площ от 138,42 кв.м., заедно с 2,639% идеални части от общите части на сградата, разположен на първи етаж на осеметажна жилищна сграда, жилищен блок „Първа пролет“, ул. „Плиска“ №5, кв. Възраждане, гр. Русе, с предназначение: за търговска дейност, предмет на АОС №6889/21.02.2013 г. С Решение 820/19.04.2018 г. на Общински съвет – Русе е допълнен ГПП за 2018 г. с гореописаният имот и е открита процедура за приватизация. С Решение №869/21.06.2018 г. на Общински съвет – Русе е обявена продажба на имота при следните тръжни условия: начална тръжна цена – 239 000 лв., стъпка на наддаване 10 000 лв. и депозит за участие 20 000 лв.За определените дати за търга – 10.08.2018 г. и 04.09.2018 г. няма закупени тръжни документи и не е проведен търг.

Очакваните приходи от продажба на имота са в размера на обявената начална тръжна цена – 239 000 лв.

 • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2136.4. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе (магазин), с площ 63,86 кв.м., с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова“ №51, вх.1, ет. 0, с предназначение: за търговска дейност, предмет на АОС №6622/23.01.2012 г. Самостоятелният обект се намира в сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.2136. С Решение №967/18.10.2018 г. на Общински съвет – Русе е допълнен ГПП за 2018 г. с гореописаният имот и е открита процедура за приватизация. След изготвяне на приватизационна оценка, предстои вземане на  решение от Общински съвет – Русе да се извърши продажба на описания по-горе имот чрез търг с явно наддаване.

Очакваните приходи от продажба на имота ще се определят след изготвянето на оценка от лицензиран оценител.

 • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.2570.5.63 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ от 70,82 кв.м., заедно с 2,155% идеални части от общите части на сградата, представляващ нежилищен имот, с адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, бул. „Гоце Делчев“ №22, блок 5, вход 1, етаж -1, предмет на АОС №8581/14.05.2018 г. Самостоятелният обект се намира в сграда №5, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.2570.

Очакваните приходи от продажба на имота ще се определят след изготвянето на оценка от лицензиран оценител.

 • Сграда с идентификатор 63427.1.283.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ 56 кв.м., на един етаж, с предназначение: сграда за търговия, с адрес: гр. Русе, ул. „Доростол“ №106, предмет на АОС №1406/12.06.1997 г.

Очакваните приходи от продажба на имота ще се определят след изготвянето на оценка от лицензиран оценител.

 • ½ ид.ч. от 2 броя магазини с обща площ 67 кв.м., разположени на първия етаж от сграда с идентификатор 63427.2.19.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, ведно с 24% от поземлен имот 63427.2.19, целият от 210 кв.м., ½ ид.ч. от маза, цялата от 59 кв.м. и 24% от общите части на сградата, с адрес: гр. Русе, ул. „Николаевска“ №20, предмет на АОС №2063/20.07.1998 г.

 Очакваните приходи от продажба на имота ще се определят след изготвянето на оценка от лицензиран оценител.

Сподели: