20 209 жители на Русенска област са ваксинирани срещу коронавирус досега

Предстои провеждане на конкурс за управител на „Медицински център 1 – Русе” ЕООД

Общинско търговско дружество „Медицински център 1 – Русе” ЕООД е преобразувано със Заповед №РД-09-506/28.10.1999 г. на Министъра на здравеопазването и е лечебно заведение с предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична медицинска спешна помощ.

„Медицински център 1 – Русе“ ЕООД се управлява от д-р Стоян Ненков Стоянов, избран за управител с Решение №70/21.02.2020 г. на Общински съвет – Русе, за срок от три години. Д-р Стоян Стоянов е управител на лечебното заведение от 2002 г.

„Медицински център 1 – Русе” ЕООД е лечебно заведение, в което едноличен собственик на капитала е Община Русе, чрез Общински съвет – Русе, който решава въпросите от компетентността на Общото събрание. Търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала са общински публични предприятия, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП). Принципите на упражняване правата на общините в общинските публични предприятия се уреждат с правилника за прилагане на закона (ППЗПП), като органите на местното самоуправление и общинските публични предприятия прилагат разпоредбите на глава осма от ППЗПП.

Съгласно чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, управителите на общинските лечебни заведения, които са публични предприятия по смисъла на ЗПП, се избират и назначават след провеждане на конкурс по реда на ЗПП, като условията и редът за провеждане на конкурса са уредени в правилника за прилагането му. В съответствие с това изискване, и на основание чл. 21, ал. 1 от ЗПП е необходимо да се проведе конкурс за възлагане управлението на „Медицински център 1 – Русе” ЕООД.

Съгласно чл. 68 от ППЗПП, условията и реда за номиниране на кандидати за членове на органите за управление на общинските публични предприятия се определят от органите на местното самоуправление, които определят и критериите за подбор, при отчитане на изискванията на специалните закони. Конкурсите се провеждат по публично оповестени правила, определени от общинските съвети при спазване на чл. 21, ал. 2 от ЗПП.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет – Русе (Наредбата), Общинският съвет, когато упражнява правата на едноличен собственик на капитала в ЕООД избира неговия управител. Управлението на дружеството се възлага след провеждане на конкурс по ред и условия, определени от Общинския съвет, който взема и решението за провеждане на конкурса, на основание чл. 23, ал. 1 от Наредбата.

Общинският съвет с решението си за обявяване на конкурса определя изискванията към кандидатите; необходимите документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени; правилата за провеждане на конкурса и работата на комисията; датата, часа и мястото на провеждане на конкурса. Общинският съвет избира и комисията за организиране и провеждане на конкурса и определя нейния състав.

Предстои на 13 декември Общински съвет – Русе да обяви конкурс за възлагане управлението на „Медицински център 1 – Русе” ЕООД, ЕИК 117115734. Договорът за управление ще се сключи за срок от 3 години.

До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

1. Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, с призната специалност;

3. Да имат най-малко пет години професионален опит в областта на придобитото образование по т. 2;

4. Да не са поставени под запрещение;

5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

6. Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на публично предприятие;

7. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;

8. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

9. Да не са съпрузи/съпруги или лица във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или на член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

10. Да не са заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не са членове на политически кабинет и/или секретар на община;

11. Да не са извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;

12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

13. Да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.

Точки 11 и 12 се отнасят за дейност, сходна с дейността на дружеството, чието управление се възлага.

Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление до Кмета на Община Русе за допускане за участие в конкурса;

2. Автобиография – европейски формат;

3. Документ за самоличност – копие;

4. Нотариално заверено копие от: диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и свидетелство за призната специалност;

5. Копие от документ (трудова, служебна или осигурителна книжка), удостоверяващ наличие на минимум пет години професионален опит като лекар;

6. Медицинско удостоверение – общо здравословно състояние и удостоверение от „Център за психично здраве – Русе“ ЕООД, оригинали;

7. Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

8. Декларация, че са налице условията по т. II.4-13.

9. Концепция за развитието на „Медицински център 1 – Русе” ЕООД за тригодишен период, в обем до 5 страници (формат А4, шрифт Times New Roman – размер 12) и да съдържа най-малко следното съдържание:

– анализ и оценка на състоянието и дейността на „Медицински център 1  – Русе” ЕООД;

– тенденции и възможности за развитие на „Медицински център 1 – Русе” ЕООД;

– определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на „Медицински център 1  – Русе” ЕООД;

– приложимост и етапи за реализацията на концепцията.

Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи по т. III.2-8 се подават в запечатан непрозрачен плик (Плик №1).

Концепцията се представя в отделен запечатан плик (Плик №2).

Плик №1 и Плик №2 се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часа на приемането му.

Заседанията на комисията са редовни, ако присъства председателят, респективно заместник-председателят и една втора от състава ѝ. При отсъствие на председателя, заседанията се водят от заместник-председателя. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от броя на присъстващите членове. За заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържат взетите решения и който се подписва от всички присъстващи на заседанието членове. Преди започване на работа членовете на комисията подписват декларация за предотвратяване на конфликт на интереси и защита на данните на физическите лица – кандидати. Ако член на комисията установи, че изискванията на декларацията не могат да бъдат изпълнени по отношение на някой от кандидатите, той посочва това в декларацията си, изключва се от процедурата и се замества от резервния член.

Комисията провежда конкурса на два етапа:

ПЪРВИ ЕТАП – проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

В обявените ден и час за проверка на съответствието на представените документи, членовете на комисията се събират на заседание за разглеждане на представените документи.

Комисията разглежда документите, представени в Плик №1 за съответствие с изискванията по т. II, като проверява за наличието на всички изискуеми документи по т. III. След установяването на  съответствие на представените документи с предварително обявените изисквания, комисията проверява Концепцията, представена в Плик №2 по отношение на съответствието й с минимално изискуемото съдържание по т. III.9.

Комисията не допуска до участие в конкурса кандидати, за които не са налице обстоятелствата по т. II или не са представили някой от документите по т. III.

Комисията изготвя списък на допуснатите кандидати.

Комисията уведомява кандидатите за резултатите от проверката на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания на електронната поща (имейл адрес), посочена в заявлението по т. III.1.

ВТОРИ ЕТАП – представяне от кандидатите на Концепция за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период и събеседване.

Комисията провежда събеседване с всеки от кандидатите по отделно, по реда на постъпване на заявленията, на което кандидатите следва да изложат в подробен вид, представените от тях концепции, включително като отговарят на въпроси на членовете на Комисията по тяхното съдържание.

Комисията оценява представените от участниците Концепции по следните показатели:

  1. Умение на кандидата да анализира дейността на дружеството;
  2. Познаване на тенденциите в областта на дейностите, извършвани от „Медицински център 1 – Русе” ЕООД;
  3. Умение на кандидата за поставяне на адекватни краткосрочни и дългосрочни цели и приоритети;
  4. Умение на кандидата да планира и управлява промени в дейността на дружеството.

След представяне на Концепцията от кандидата, Комисията пристъпва към провеждане на събеседване с кандидата за установяване на компетенциите и качествата му по следните показатели:

  1. Степен на познаване на нормативната уредба;
  2. Способност да се планират и взимат управленски решения;
  3. Административни умения, професионални и делови качества;
  4. Комуникативни и организационни способности;
  5. Способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем;
  6. Ориентация към резултати и умение за определяне на текущи приоритети.

Всеки член на комисията самостоятелно оценява всеки от кандидатите по посочените показатели с оценка от 1 до 5, като максималната оценка е „5“ по петобалната система. Окончателната оценка на всеки кандидат се формира като сборът  от оценките на всички членове на комисията се разделя на броя на членовете на комисията, взели участие в оценяването, при точност на оценката 0,25.

Комисията класира участниците в низходящ ред като на първо място се класира кандидатът, получил най-висок брой точки.

В тридневен срок от провеждането на конкурса, комисията изготвя протокол с класираните кандидати и го предлага за одобрение от Общински съвет, който го утвърждава на първото, след провеждането на конкурса заседание, но не по-късно от двумесечен срок от получаване решението на комисията.

В десетдневен срок от представяне на протокола пред Общинския съвет, комисията уведомява кандидатите за получените от тях оценки.

Когато двама или повече от кандидатите са получили най-високи и равни оценки, комисията изготвя и предлага за одобрение от Общинския съвет извършеното класиране, като окончателния избор се извършва след допълнително събеседване с кандидатите, получили най-високи и равни оценки. Събеседването се провежда от тричленна комисия, определена от Общински съвет, която е различна от комисията за организиране и провеждане на конкурса. В тридневен срок от провеждане на допълнителното събеседване тричленната комисия изготвя протокол, в който описва резултатите от събеседването и предлага за одобрение от Общински съвет решение за определяне на кандидата, спечелил конкурса.

Документите за участие се представят в срок до 14 (четиринадесет) дни  от публикуването на обявлението за конкурса на адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, Община Русе, ІІ етаж, стая 204, отдел „Човешки ресурси “.

Информация относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала, баланс и отчет за приходите и разходите за предходната финансова година, баланс и отчет за приходите и разходите за изтеклите тримесечия на текущата финансова година се предоставя в срока, определен в т. V. от отдел „Стопански дейности и анализи“, стая 609, VI етаж, Община Русе, пл. „Свобода“ №6, гр. Русе. Телефон за контакти: 082/881 632 и 082/881 607.

Конкурсът ще се проведе в сградата на Община Русе, заседателната зала, III етаж, в следния ред:

На 31.01.2023 г. от 9,30 часа – проверка на съответствието на представените документи.

На 01.02.2023 г. от 9,30 часа – представяне на Концепция за развитието на „Медицински център 1 – Русе” ЕООД и събеседване с кандидатите.

Ще бъде избрана и комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав, както следва:

Председател:             Златомира Стефанова          – заместник-кмет ИМС               
Зам.-председател:     Ивайло Кадишев                  – директор дирекция МПСДА

Членове:                    1. …………………….          – общински съветник

                                   2. …………………….          – общински съветник

                                   3….…………………..          – общински съветник

                                   4.Анелия Георгиева             – началник-отдел СДА

                                    5.Елена Тодорова                 – началник-отдел ПНО

и технически секретар: Пламена Алексиева – главен експерт в отдел СДА

Резервни членове:    1. …………………….     – общински съветник

                                   2.Александър Стефанов – главен юрисконсулт в отдел ПНО

Кметът на Община Русе в петдневен срок от влизане в сила на настоящото решение ще направи съобщение в два местни вестника за обявяването на конкурса, условията и правилата за провеждането му.

Сподели: