Предстои провеждане на конкурс за управител на „Общински пазари” ЕООД

Общинско търговско дружество „Общински пазари” ЕООД е преобразувано с Решение №716/12.03.1999 г. на Общински съвет – Русе. Дружеството управлява и стопанисва 13 търговски обекта на територията на община Русе, както следва: Централен общински пазар, Покрит пазар, пазар „Сан Стефано”, пазар „Здравец Изток”, пазар „Рибката”, пазар „Олимп”, пазар „Иван Вазов”, пазар „Македония”, пазар „Лилия”, пазар „Чародейка”, пазар „Стрешер“, пазар „Мартен“ и Пазар за вещи втора употреба.

„Общински пазари“ ЕООД се управлява от Кунчо Славов Кунчев, избран за управител с Решение №1084/21.03.2019 г. на Общински съвет – Русе, за срок от три години. Кунчо Кунчев е управител на дружеството от 2010 г. след проведен конкурс. 

Едноличен собственик на капитала на „Общински пазари“ ЕООД е Община Русе, чрез Общински съвет – Русе, който решава въпросите от компетентността на Общото събрание. Търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала са общински публични предприятия, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП). Принципите на упражняване правата на общините в общинските публични предприятия се уреждат с правилника за прилагане на закона (ППЗПП), като органите на местното самоуправление и общинските публични предприятия прилагат разпоредбите на глава осма от ППЗПП.

Съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗПП, органите за управление на публичните предприятия се избират и назначават след провеждане на конкурс, и в съответствие с това изискване е необходимо да се проведе конкурс за възлагане управлението на „Общински пазари” ЕООД.

Съгласно чл. 68 от ППЗПП, условията и реда за номиниране на кандидати за членове на органите за управление на общинските публични предприятия се определят от органите на местното самоуправление, които определят и критериите за подбор, при отчитане на законовите изисквания. Конкурсите се провеждат по публично оповестени правила, определени от общинските съвети при спазване на чл. 21, ал. 2 от ЗПП.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет – Русе (Наредбата), Общинският съвет, когато упражнява правата на едноличен собственик на капитала в ЕООД избира неговия управител. Управлението на дружеството се възлага след провеждане на конкурс по ред и условия, определени от Общинския съвет, който взема и решението за провеждане на конкурса, на основание чл. 23, ал. 1 от Наредбата.

Общинският съвет с решението си за обявяване на конкурса определя изискванията към кандидатите;  необходимите документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени; правилата за провеждане на конкурса и работата на комисията; датата, часа и мястото на провеждане на конкурса. Общинският съвет избира и комисията за организиране и провеждане на конкурса и определя нейния състав.

Днес Общинският съвет в Русе обяви конкурс за възлагане управлението на „Общински пазари” ЕООД определи условията за провеждането му и състава на комисията по избора.

Сподели: