КОЦ комплексен онкологичен център

Предстои провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител на работен проект за нова сграда към КОЦ – Русе

Общинско търговско дружество „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД е преобразувано със Заповед №РД-20-23/27.07.2000 г. на Министерство на здравеопазването, Приложение №2 и е с предмет на дейност: активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания. Дружеството е вписано в ТР към АВ с ЕИК 117527022.

Основният капитал на дружеството е 6 630 250 лева, разпределен в 6 630 250 дяла с номинална стойност 1 лев всеки един и не е променян през годината. Към 31.12.2020 г. размерът на собствения капитал на дружеството е 7 867 хил. лева, спрямо отчетен собствен капитал в размер на 8  130 хил. лева към 31.12.2019 г. Намалението е резултат от отчетен отрицателен финансов резултат.

Към 31.12.2020 г. „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД разполага със 167 броя болнични легла, от които 6 броя са за интензивни грижи. През отчетният период в лечебното заведение са пролежани 40 853 леглодни, а боят на преминалите болни е 13 213 човека. Средната продължителност на престой възлиза на 3,1 дни. Използваемостта на легловия фонд за отчетния период  възлиза на 244,6 дни или 67%.

Средният разход на преминал болен за 2020 г. възлиза на 1 427,55 лева, един реализиран леглоден струва 543,34 лева, а един лекарстводен възлиза на 390,78 лева.

През отчетният период 20% от легловия фонд в лечебното заведение е преструктуриран в легла за лечение на болни, диагностицирани с COVID-19, като през м. ноември е разкрита самостоятелна COVID-19 структура към Отделението по медицинска онкология.

Спецификата на 2020 г., породена от извънредното положение и свързаната с него епидемична обстановка налага управлението да се извършва в динамична и несигурна среда, но въпреки това се отчитат следните успешни резултати:

– въведени са нови лечебни методи в предлаганите медицински услуги на лечебното заведение – радиохирургия в отделението по Лъчелечение и бронхоскопия, след закупуване на нов апарат Бронхоскоп;

– с подписания с НЗОК договор е договорено извършването на три нови дейности, с което е увеличен броя на амбулаторните процедури на 13 и е източник на допълнителни приходи за лечебното заведение;

– запазена е дейността по 53 вида клинични пътеки;

– сключени са 35 договора с лечебни заведения и медицински специалисти за извършване на комплексни медицински услуги;

– проведени са четири Медицински съвета за обсъждане на представените от началниците на отделения анализи за дейността на структурите.

Приходите на дружеството през 2020 г. са 30 045 хил. лева и се формират основно от:

– договори с НЗОК – 29  463 хил. лева;

– други приходи – 582 хил. лева, в т. ч. финансирания по проекти – 327 хил. лева.

Приходите от отдадени под наем кабинети на частно практикуващи лекари и площи на външни контрагенти са в размер на 18 658 лева. Увеличени са приходите по договорите с НЗОК/РЗОК за медицински услуги, които са с  3 258  хил. лева повече в сравнение с 2019 г.

Разходите по икономически елементи към края на 2020 г. бележат ръст с 3 735 хил. лева или 14,04% спрямо 2019 г. През 2020 г. при извършване на разходите, приоритет се дава на тези за защитни лични предпазни средства и дезинфекционни препарати, медикаменти.

Извънредното положение и епидемичната обстановка водят до извършване на непланувани извънредни разходи за закупуване на:

– специални предпазни средства за персонала – 150 000 лева;

– дигитални термометри, терморамка, пръскачи за дезинфекция – 7 796 лева;

– бързи тестове – 17 350 лева;

– закупуване на 10 броя бактерицидни лампи – 1 000 лева;

– оборудване на ново обособено отделение за лечение на болни с COVID-19 – 26 191 лева;

– ремонт на помещения за изместване на сектора за палиативни грижи – 6 420 лева.

През 2020 г. „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД е пряк адресат на издадените от МЗ заповеди за преустановяване на плановата дейност, в резултат на което дружеството отчита нереализирани приходи по амбулаторни процедури и диспансерни прегледи на обща стойност 189 498 лева.

Лечебното заведение приключва финансовата 2020 г. със счетоводна  загуба в размер на 273 хил. лева, докато през 2019 г. отчита положителен финансов резултат в размер на 25 хил. лева.

„Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД  е сравнително добре оборудван с необходимата за дейността си техника. В изпълнение на инвестиционната програма за 2020 г. в лечебното заведение са закупени машини и оборудване на обща стойност 232 475 лева, както следва:

– специализирано надграждане на рентгенова диагностика – 44 940 лева;

– глюкоанализатор за Клинична лаборатория – 8 760 лева;

– монополярен резектоскоп за Отделение по урология – 10 860 лева;

– газов котел за COVID-19 отделение – 18 096 лева;

– микроскоп Leica DM LED на стойност – 11 868 лева;

– автоматичен тъканен процесор за Отделение по клинична патология – 30 160 лева;

– видеобронхоскоп за Отделение по медицинска онкология – 39 540 лева;

– ултразвуков генератор за операционна зала – 39 330 лева;

– компютърни системи и софтуери – 7 224 лева;

– климатични системи – 12 723 лева;

– стопански инвентар – 3 974 лева;

Във връзка с обособяване на COVID-19 структура са вложени собствени средства в размер на 32 611 лева за извършване на ремонти за приспособяване на наличните помещения спрямо изискванията за COVID-19 сектор.

Инвестиционните намерения за 2021 г. включват:

– обновяване на отделението по Образна диагностика, чрез закупуване на нов мамограф, със собствени средства – около 700 хил. лева;

– закупуване на оборудване със собствени средства, във връзка с разширяване на дейността на Отделението по онкологична хирургия – 65 хил. лева;

– закупуване на апаратура със собствени средства позволяваща извършване на Бронхоскопия II ниво – около 50 хил. лева;

– закупуване със собствени средства на АПАРАТ – СПЕКТ СТ. Този уред е структуроопределящ за Отделението по Нуклеарна медицина – 1 100 хил. лева;

– стартиране на строително-ремонтни дейности по изграждане на нова сграда, по вече изготвен идеен проект и очаквани общи разходи за реализирането му в размер на 5 000 хил. лева. Предстои провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител на работен проект. Финансирането на този етап ще е със собствени средства – около 200 хил. лева.

Сподели: