Предстои продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в местност „Гълъбец” и„Барбуков трап”

В общинската администрация са постъпили заявления за закупуване на имоти частна общинска собственост, както следва: 1. Заявление с вх. №ОИ-10-80/03.07.2013 г. от Сеит Исметов Шабанов за поземлен имот с идентификатор 63427.169.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 677 кв. м., с административен адрес: гр. Русе, местност „Гълъбец”. Описаният имот представлява земеделска земя, попадаща в територията по

Сподели: