община русе

Предстои промяна в Наредба № 10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

Причините, налагащи промените Наредба № 10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост са  предоставяните от Община Иваново услуги да съответстват и да се синхронизират с нормите на действащото законодателство. Цели се постигане на ясна и удачна систематизация на уредбата. Допълването на наредбата със самостоятелни заглавия в Глава четвърта, раздел III, както и преструктурирането на редица разпоредби, са израз на стремежа да се улеснят гражданите и служителите в Община Иваново при тълкуване на нормативния акт. Въпросите, касаещи разпореждането с движими и недвижими вещи – общинска собственост, са от особена значимост за местното население. С оглед спецификата на тази материя, е нужно уредбата й да е изградена по недвусмислен, траен и прозрачен начин.

Настоящият Проект за изменение и допълнение на Наредба № 10 предвижда, на първо място, прецизиране на разпоредбите относно провеждането на публични търгове и публично оповестени конкурси. Необходима е по-широка регламентация на посочените производства, тъй като те са ключови при осъществяването на законосъобразно разпореждане с общинско имущество. Нуждата от прецизиране в този смисъл произтича от принципите за информираност и прозрачност при провеждане на тръжните и конкурсни процедури. Гражданите и юридическите лица следва да имат възможност за вземане на информирано решение за участието си в такива производства. За целта е необходимо уредбата да е максимално ясна и непораждаща въпроси или възможност за различно тълкуване. Добре структурираната и детайлизирана уредба е не само помощен апарат, а е на практика необходимо условие за извършване на законосъобразна и правилна подготовка при провеждане на публичните търгове и публично оповестените конкурси. Въз основа на нея се изготвя цялата необходима документация за провеждане на тръжните и конкурсните процедури от служителите на Община Иваново, следователно Наредба № 10 е от първостепенното значение като нормативен акт на местно равнище. Сега действащите разпоредби, касаещи търговете и конкурсите, се нуждаят от преструктуриране. С Проекта се изменя изцяло Глава пета като се обособяват отделни раздели, регламентиращи съответно процедурите за търгове с явно наддаване, за търгове с тайно наддаване и за конкурсите. Основната цел е отделните разпоредби, уреждащи реда за провеждане на търговете и конкурсите, да се групират в зависимост от вида на процедурата, за която се отнасят. Съществена разлика, във връзка със сегашния ред за провеждане на горепосочените процедури, се предвижда с въвеждането на една заповед, с която се обявява спечелилия участник, цената, сроковете и редът за внасянето й, както и дължимите такси и данъци и други изисквания.  В сега действащата уредба, след приключване на съответната тръжна/конкурсна процедура, кметът на общината издава две заповеди – една по  чл. 83, ал. 1, с която определя спечелилия участник, класирането до второ място и отстранените участници, която подлежи на оспорване, и  една по чл. 84, ал. 1, с която определя купувача/наемателя, цената, сроковете, редът, начинът на плащане на цената, дължимите такси и данъци. С издаването само на една заповед, както е предложено в Проекта, се цели избягване на допълнително усложняване на тръжните/конкурсните процедури, без да се нарушават законни прави и интереси на участниците в тях.

Общите разпоредби на Глава първа се допълват съобразно изискването на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) да се извършва идентификация на лицата, с които се установяват делови взаимоотношения. Община Иваново, в качеството си на задължен субект по горепосочения закон следва да анализира извършваните сделки и операции и да прилага мерките по повод ограничаване на риска от изпирането на пари. Поради тази причина потенциалните контрагенти на общината следва да са запознати с целта на предприеманите действия, свързани с идентифициране и преценка на риска във всеки конкретен случай.

Друг основен момент в настоящия Проект е нуждата от регламентиране на материята, отнасяща се до даренията. В сега действащата Наредба не е определен реда, по който се приемат дарения, както и кои лица могат да даряват на Общината. С Проекта се разписват разпоредби, поставящи ограничения относно качествата на дарителите, като се цели  избягване на всякакви съмнения за безкористни действия от тяхна страна. Описва се подробно цялата процедура по приемане на дарение, в това число кои са компетентните лица, които го приемат и  с какъв акт се приема то, в зависимост от стойността му.

Липсата на разпоредби относно начините за придобиване на имоти и вещи от страна на Общината също е основание за изменение и допълнение на Наредба № 10. В действащата наредба детайлно са описани процедурите по разпореждане и управление с имоти и вещи – общинска собственост, но няма ясна уредба как Общината може да придобива имоти и вещи. На лице е нужда да се регламентират и опишат всички случаи, в които Общината може да придобие имот, а именно при участието й в тръжни и конкурсни процедури по започнали изпълнителни производства по реда на ДОПК и ГПК, при наследяване, при завладяване на безстопанствени имоти, по реда на Закона за устройство на територията.

Материята, свързана със сделките по ЗУТ е допълнена с правила относно преминаването през чужди поземлени имоти и прокарването на отклонения от мрежи и съоръжения през чужди недвижими имоти. Подробно е разписан редът за изкупуване на имоти, предвидени с Подробен устройствен план (ПУП) за изграждане на обекти – публична общинска собственост, както и редът за доброволно прилагане на ПУП по § 8 от ПР на ЗУТ. Поради широкото приложение на разпоредбите на горепосочения закон, в Наредба № 10 на Общински съвет Иваново следва да се уредят максимално подробно обществените отношения, породени от тях.

Материята, свързана с предоставянето за безвъзмездно управление на имоти – общинска собственост, се среща на няколко места в сега действащата Наредба в зависимост от качеството на лицето, на което се предоставя имота. Разпоредбите, които регламентират реда и начина за предоставяне важат както за юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, така и за други юридически лица на бюджетна издръжка, поради което те се поместват в Общите разпоредби на Глава трета в Проекта и се премахват от Раздел II и III като се прави препращане към общите разпоредби. Целта е концентриране на едно място на тези правила и избягване на преповтарянето им в Наредбата. Така се постига яснота и се избягва ненужно усложняване на нормативния акт.

Настоящият Проект е съобразен и с измененията на Закона за общинската собственост от 2019 г., относно безвъзмездното предоставяне на нежилищни имоти – частна общинска собственост на общински ръководства на политически партии. С  цел подзаконовият нормативен акт да е в съответствие и да не противоречи на нормативен акт от по-висока степен, следва да се отменят разпоредбите, касаещи отдаването под наем и да се разпишат нови такива, които да регламентират реда за безвъзмездно предоставяне по отношение на политическите партии.

Предвижда се, също, промяна на цената за придобиване право на собственост върху земя – частна общинска собственост, за лицата, притежаващи собственост върху законно построена сграда върху нея. Тя няма да се формира въз основа на данъчната оценка увеличена с 20 %, а по пазарен механизъм от независим оценител. Нуждата от промяна е продиктувана от разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от ЗОС, според която разпоредителните сделки с имоти и вещни права върху имоти – общинска собственост се извършват по пазарни цени, не по-ниски от данъчните им оценки. Начинът на образуването на цената въз основа на данъчна оценка, увеличена с 20 на сто  е следвало да се прилага само за  неприключилите производства, образувани по отменения § 27 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността от 1996 г., за които е имало подадена молба до кмета на общината, преди влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост през 2008 г.

Предвидените изменения и допълнения поотделно и в съвкупност са насочени към постигане в максимална степен на яснота и отчетност пред местното население. Регламентират се изменения в съществени разпоредби от наредбата, в посока детайлизиране, прецизиране и уточнение, с цел спазване на основни законоустановени принципи и правила.

Сподели:

Още новини от деня