община борово

Предстои промяна в Наредба № 19 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Борово

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 19 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Борово, Област Русе е изготвен в съответствие с настъпилите изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси след приемането на Закон за изменение и допълнение на Закон за корпоративното подоходно облагане (обн. в ДВ, бр.98 от 2018г. в сила от 01.01.2019г.). Въведените промени са насочени към намаляване на административната тежест в процедурите по определяне на местните данъци, както и към подобряване контрола и събираемостта им от страна на общините. Освен промените, които касаят оперативната работа на общинските приходни звена, е важно да бъдат отчетени и следните нови моменти:

1. Важна промяна в ЗМДТ е въвеждането на нови, по-високи диапазони на данъка върху недвижимите имоти, които не са основно жилище, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване и попадат в т.нар. курортни населени места.

2. Условията за ползване на отстъпка за основно жилище са уредени по-детайлно, като в случай, че се установи деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията не се прилагат и данъкът, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата.

3.Друга основна промяна е въвеждането на нова формула за изчисляване размера на данъка върху превозните средства, която обединява имуществен и екологичен компонент, както и уеднаквява подхода за облагане на пътните превозни средства с технически допустима максимална маса до 3,5 тона. Законодателят е предвидил срок за Общинските съвети до 31.01.2019г. да определят размерите на данъка върху превозните средства, като в противен случай, за 2019г. данъкът ще се определя съгласно минималните размери на данъците и коригиращите коефициенти, определени в чл.55, ал.1 от ЗМДТ. С оглед на това и с цел съответствие между наредбата и Закона за местни данъци и такси е необходимо да се направят съответните изменения и допълнения в Наредба № 19  за определяне размера на местните данъци на територията на Община Борово, Област Русе.

4. Направено е изменение на данъка за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. и на данъка за товарни автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 т , но не повече от 12 т .

5. Въведено е изменение в обхвата на екологичните категории.

Важна цел на изменението е осигуряването на съответствие между наредбата и Закона за местни данъци и такси към настоящият момент..

Прилагането на измененията и допълненията Наредба не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.4

Очакваните резултати след измененията и допълненията на Наредбата са свързани с актуализиране на нормативната база, уреждаща обществените отношения във връзка с местните данъци на територията на Община Борово.5

Предложените изменения и допълнения на Наредбата са в съответствие с правото на Европейския съюз и действащото българско законодателство, както и с регламентите и директивите, относими към тази материя.

Причината за внасяне на предлагания проект за изменение и допълнение на Наредба № 19 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Борово, Област Русе е необходимостта от привеждане на Наредбата в съответствие с нормативната регламентация от по-висок ранг.

Сподели: