община две могили

Предстои промяна в Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на община Две могили

Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на община Две могили, област Русе е приета с Решение №319 по Протокол №26/23.01.2009 г. на Общински съвет – Две могили. Към момента на приемането си Наредбата е отговаряла на действащата тогава нормативна уредба. От тогава досега има множество изменения и допълнения на нормативни актове от по-висока степен, което налага привеждане на разпоредбите на Наредба №3 в съответствие с тях.
Допълнението на разпоредбите на чл. 4 се налага поради направените през 2019 г. изменения на Закона за защита от шума в околната среда и вменените на кметовете на населени места задължения във връзка с упражняването на контрол относно спазване разпоредбите на закона.


Кметът на Община Две могили Божидар Борисов предлага на общинските съветници отмяната на чл. 4а от Наредбата, защото в Закона за закрила на детето, който е нормативен акт от по-висока степен, съществуват същите разпоредби, като налагането на административни наказания по реда на закона е възложено на директора на Областна дирекция на МВР. Предложението за отмяната на изменение на т. 9 от чл. 4 се налага от това, че разпространението на наркотици и наркотични вещества е престъпление, съгласно чл.
354а и следващи от НК и преследването му се осъществява по реда на НПК. След отмяната на Наредба №17 за пожарна безопасност и спасяване на населението на територията на община Две могили, област Русе от Административен съд Русе е наложително регулирането на някой пожароопасни дейности на територията на общината, които не са ясно регламентирани в нормативни актове от по-висока степен. Такива дейности са например паленето на открит огън в частните имоти за изгаряне на отпадъци и приготвяне на зимнина на открито, както и паленето на сухи треви и отпадъци в
обработваеми земи и необработваеми земи. В тази връзка е постъпило предложение от главен инспектор Росен Стойков – началник на РСПБЗН относно включването на текстове от отменената Наредба №17 за пожарната безопасност и спасяване на населението на територията на община Две могили в Наредба №3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на община Две могили.
Промяната в чл. 40 е продиктувана от необходимостта от синхронизиране на размерите на административните наказания по Наредбата с тези предвидени в Закона за защита от шума в околната среда и в други нормативни актове от по-висока степен.
За прилагане Приемането на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на община Две могили, област Русе не е необходимо разходването на допълнителни финансови средства.

Сподели: