Общински съвет – Русе ще бъде първи в стъпките към дигитализация на архива от хартиени документи

Предстои промяна в Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе

Настоящият Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е приет в края на 2011 година, като през годините е допълван и изменян, казва председателят на ОбС – Русе Иво Пазарджиев.

В хода на неговото прилагане е констатирана необходимост от изменения и допълнения на някои норми, които ще доведат до по-добра организация на работата на съвета, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Настоящия проект предвижда някои изменения, тъй като нормите на действащия правилник се нуждаят от прецизиране, за да не се създават трудности при неговото прилагане.

 Единствено в чл. 85, ал. 2 от сега действащия правилник е регламентирано, че Председателят на Общинския съвет дава думата за изказване на Кмета на общината по негово искане или на посочен от Кмета представител на общинска администрация.

Проектът на нормативния акт предвижда Кметът  на общината да има възможност освен да прави изказвания, така и да има право на реплики и дуплики. Целта на исканата промяна е да се запълни празнота и да се постигне по-голяма яснота на нормативния акт, за да се улесни неговото прилагане.

На следващо място, с Решение № 602, прието с протокол № 25/22.05.2013 г., Общински съвет – Русе е приел Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе. Същият е изменен с решение № 911, прието с протокол № 35/20.02.2014 г. и Решение № 595 по Протокол № 25 от 13.09.2021 г.  на  Общински съвет – Русе. Към настоящия момент тече процедура за избор на обществен посредник в Община Русе.

На заседанието, предвидено за провеждане на 14.10.2021 г., предстои Общинския съвет да приеме решение, с което да бъде избран обществен посредник на територията на Община Русе. В сега действащия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация не е предвиден ред, по който общественият посредник да взема думата по общественозначими въпроси и по въпроси, отнасящи се до неговите компетенции. Ето защо с настоящия проект на нормативния акт тази празнота ще бъде запълнена,  като се въведе нова регламентация и се предостави възможност общественият посредник да прави изказвания, реплики и дуплики.

За прилагане на новата уредба не са необходими финансови средства.

В резултат на приемане на проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се очаква да се подобри организацията и работата на съвета. 

Не беше установено настоящият проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация да противоречи на правото на Европейския съюз. Предлаганият проект на Правилника е подзаконов нормативен акт, приемането на който е от изключителна компетентност на Общинския съвет. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения. 

Съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗНА срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации, е не по-кратък от 30 дни. С изр. II на същата алинея, законодателят е предоставил правна възможност при изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни. Приемането на проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е от изключително значение за работата на съвета, имайки предвид и обстоятелството, че предстои приемане на решение за избор на обществен посредник на територията на Община Русе.  Предвид горното срокът за предложения и становища по проекта е 20 дни, считано от публикуването на настоящия проект и мотивите към него на интернет страницата на Общински съвет – Русе.

Общински съвет – Русе ще разгледа по предложение на председателя Иво Пазарджиев Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

§ 1. В чл. 76 ал. 1 ал. 2 и ал. 3 се изменят както следва:  

  1.  „(1) Председателят на Общинския съвет дава думата за изказване на общинските съветници и на обществения посредник.
    1.  „(2) Лицата по ал.1 не могат да се изказват, без да са получили думата от председателя“.
    1.  „(3) Думата се иска с предварителна писмена заявка, от място с вдигане на ръка или чрез индивидуалния пулт.“ 

§ 2. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:

  1. ал. 1 придобива следната редакция: „(1) Общинските съветници, кметът на общината, общественият посредник или посочен от кмета служител на общинската администрация имат право на реплика.“
  2. В ал. 4 думите „общински съветник“ се заличават.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация влиза в сила от момента на неговото приемане.

Сподели: