Жилфонд-1

Одобрена е промяна в списъците на общински жилища в Русе

Във връзка с разпоредбите на чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №6 на Общински съвет – Русе ежегодно, в срок до 1 март, с решение на Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината, се приемат списъци, в които се определят броя, вида и местонахождението на общинските жилища за текущата година. Списъците могат да бъдат променяни съобразно потребностите в Община Русе с решение на Общински съвет – Русе по предложение на Кмета на Община Русе. С Решение №63, прието с протокол №4/25.01.2024 г., Общински съвет – Русе е приел списъците на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди; от ведомствения фонд и от резервния фонд, за 2024 г.

1. Общински жилищен имот с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, ул. „Никола Й. Вапцаров“ №1-А, блок 35, вход 3, етаж 1, представляващ апартамент №1 с площ от 58,79 кв.м., заедно с прилежащата изба №1, с площ от 3,88 кв.м., предмет на АЧОС №6537/11.08.2011 г.;

2. Общински жилищен имот с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, ул. „Никола Й. Вапцаров“ №1-А, блок 35, вход 3, етаж 1, представляващ апартамент №2 с площ от 56,96 кв.м., заедно с прилежащата изба №2, с площ от 4,13 кв.м., предмет на АЧОС №6534/10.08.2011 г.,

са бивши филиали на ДГ „Снежанка“. Същите са отнети със Заповед №РД-01-1807/16.07.2020 г. на Кмета на Община Русе от детското заведение, поради отпаднала необходимост.

Гореописаните общински имоти са ремонтирани и отговарят на предназначението си – жилища. За да бъдат отдадени под наем, същите следва да бъдат включени в утвърдения за 2024 г. Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, раздел А: Апартаменти.

Общински жилища – апартаменти: с адрес гр. Русе, ул. „Борисова“ №120, вход 5, етаж 6, ап. №3, предмет на АЧОС №6986/17.06.2013 г., с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, ул. „Никола Й. Вапцаров“ №1, блок 3, вход 5, етаж 7, ап. №14, предмет на АЧОС №5611/18.12.2008 г., с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, ул. „Александър Хаджирусет“ №10, блок 51, вход 2, етаж 6, ап. №16, предмет на АЧОС №959/18.11.1996 г., и общинско жилище – къща: с адрес гр. Русе, ул. „Витоша“ №16, предмет на АЧОС №3349/10.01.2000 г.,

са включени в Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.

Във връзка с възникнала необходимост от ползване на ведомствени жилищни имоти с голяма площ, както и поради зачестилите молби на граждани с остри социални или здравословни проблеми за настаняване в резервни общински жилища, както и липсата на свободни такива, видно от писмо с вх. рег. №53-09-18/06.02.2024 г., от ОП „Управление на общински имоти“ е направено предложение за прехвърляне на гореописаните общински жилищни имоти от Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди в Списък №2 на общинските жилища от ведомствения фонд и в Списък №3 на общинските жилища от резервния фонд.

Днес ОбС – Русе взе съответните решения.

Сподели: