Жилфонд-1

Одобрена е промяна в списъците на общински жилища в Русе

Във връзка с разпоредбите на чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №6 на Общински съвет – Русе ежегодно, в срок до 1 март, с решение на Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината, се приемат списъци, в които се определят броя, вида и местонахождението на общинските жилища за текущата година. Списъците могат да бъдат променяни съобразно потребностите в Община Русе с решение на Общински съвет – Русе по предложение на Кмета на Община Русе. С Решение №63, прието с протокол №4/25.01.2024 г., Общински съвет – Русе е приел списъците на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди; от ведомствения фонд и от резервния фонд, за 2024 г.

1. Общински жилищен имот с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, ул. „Никола Й. Вапцаров“ №11, блок 23, вход 3, етаж 1, представляващ апартамент №2 с площ от 99,02 кв.м., заедно с прилежащата изба №2 с площ от 6,17 кв.м., предмет на АЧОС №6099/26.09.2009 г.;

2. Общински жилищен имот с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, ул. „Никола Й. Вапцаров“ №11, блок 23, вход 2, етаж 1, представляващ апартамент №1 с площ от 122,77 кв.м., заедно с прилежащата изба №1 с площ от 3,65 кв.м., предмет на АЧОС №6098/26.09.2009 г.,

са бивши филиали на ДГ „Снежанка“. Същите са отнети със Заповед №РД-01-1807/16.07.2020 г. на Кмета на Община Русе от детското заведение, поради отпаднала необходимост.

Гореописаните общински имоти са ремонтирани и отговарят на предназначението си – жилища. За да бъдат отдадени под наем, същите следва да бъдат включени в утвърдения за 2024 г. Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, раздел А: Апартаменти.

Общински жилища – апартаменти: с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, ул. „Стоян Михайловски“ №11, блок 47, вход 3, етаж 6, ап. №12, предмет на АЧОС №2880/31.05.1999 г., и общинско жилище – къща: с адрес гр. Русе, ул. „Панайот Хитов“ №13, етаж 1, предмет на АЧОС №36/29.05.1995 г.,

са включени в Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.

Поради зачестилите молби на граждани с остри социални или здравословни проблеми за настаняване в резервни общински жилища, както и липсата на свободни такива, видно от писмо с вх. рег. №53-09-33/29.02.2024 г., от ОП „Управление на общински имоти“ е направено предложение за прехвърляне на гореописаните общински жилищни имоти от Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди в Списък №3 на общинските жилища от резервния фонд.

При връчване на заповедите за закупуване на общински жилища – апартаменти: с адрес гр. Русе, ж.к. „Здравец“, бул. „Липник“ №108, блок „Берое“, вход 3, етаж 1, ап. №7, предмет на АЧОС №9598/16.12.2019 г.; с адрес гр. Русе, ж.к. „Здравец“, ул. „Рига“ №6, блок „Кремена“, вход 2, етаж 1, ап. №8, предмет на АЧОС №9715/10.03.2020 г.; с адрес гр. Русе, ж.к. „Здравец“, ул. „Нови сад“ №2, блок „Мура“, вход 3, етаж 3, ап. №29, предмет на АЧОС №10540/09.08.2022 г.; с адрес гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Чипровци“ №24, блок „Фридрих Енгелс-Б“, вход 1, етаж 5, ап. №7, предмет на АЧОС №10539/08.08.2022 г.; с адрес гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Чипровци“ №24, блок „Фридрих Енгелс-Б“, вход 2, етаж 1, ап. №4, предмет на АЧОС №10385/15.03.2022 г. и с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. Изола планина“ №13, блок „Ловеч“, вход 1, етаж 1, ап. №1, предмет на АЧОС №10622/01.11.2022 г.,

наемателите им нe са извършили плащанията на дължимите суми и данъци в определения 3-месечен срок от връчване и влизане в сила на заповедите на Кмета на Община Русе. Неплащането на цената на жилищата от страна на правоимащите се счита за отказ от тяхна страна, и преписките са прекратени.

Общински съвет – Русе гласува допълнение и изменение на Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нуждиза 2024 г., утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №63, прието с протокол №4/25.01.2024 г. (изменен с Решение №126 на Общински съвет – Русе, прието с протокол №6/29.02.2024 г.), както следва:

1.1. създава нова точка №1541 в раздел А.Апартаменти – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, ул. „Никола Й. Вапцаров“ №11, блок 23, вход 3, етаж 1, ап. №2,предмет на АЧОС №6099 от 26.09.2009 г.;

1.2. създава нова точка №1542 в раздел А.Апартаменти – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, ул. „Никола Й. Вапцаров“ №11, блок 23, вход 2, етаж 1, ап. №1,предмет на АЧОС №6098 от 26.09.2009 г.;

1.3. създава нова точка №1543 в раздел А.Апартаменти – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Здравец“, бул. „Липник“ №108, блок „Берое“, вход 3, етаж 1, ап. №7,предмет на АЧОС №9598 от 16.12.2019 г.;

1.4. създава нова точка №1544 в раздел А.Апартаменти – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Здравец“, ул. „Рига“ №6, блок „Кремена“, вход 2, етаж 1, ап. №8,предмет на АЧОС №9715 от 10.03.2020 г.;

1.5. създава нова точка №1545 в раздел А.Апартаменти – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Здравец“, ул. „Нови сад“ №2, блок „Мура“, вход 3, етаж 3, ап. №29,предмет на АЧОС №10540 от 04.08.2022 г.;

1.6. създава нова точка №1546 в раздел А.Апартаменти – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Чипровци“ №24, блок „Фридрих Енгелс-Б“, вход 1, етаж 5, ап. №7,предмет на АЧОС №10539 от 08.08.2022 г.;

1.7. създава нова точка №1547 в раздел А.Апартаменти – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Чипровци“ №24, блок „Фридрих Енгелс-Б“, вход 2, етаж 1, ап. №4,предмет на АЧОС №10385 от 15.03.2022 г.;

1.8. създава нова точка №1548 в раздел А.Апартаменти – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Изола планина“ №13, блок „Ловеч“, вход 1, етаж 1, ап. №1,предмет на АЧОС №10622 от 01.11.2022 г.;

1.9. премахва от раздел А.Апартаменти точка №873 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, ул. „Стоян Михайловски“ №11, блок 47, вход 3, етаж 6, ап. 12,предмет на АЧОС №2880 от 31.05.1999 г.;

1.10. премахва от раздел Б.Къщи точка №14 – жилищен имот, представляващ етаж от сграда с административен адрес гр. Русе, ул. „Панайот Хитов“ №13, етаж 1, предмет на АЧОС №36/29.05.1995 г.

2. Приема допълнение на Списък №3 на общинските жилища от резервния фонд за 2024 г., утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №63, прието с протокол №4/25.01.2024 г. (допълнен с Решение №126 на Общински съвет – Русе, прието с протокол №6/29.02.2024 г.), както следва:

2.1. създава нова точка №252 – жилищен имот, апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, ул. „Стоян Михайловски“ №11, блок 47, вход 3, етаж 6, ап. №12,предмет на АЧОС №2880/31.05.1999 г.;

2.2. създава нова точка №253 – жилищен имот, представляващ етаж от сграда с административен адрес гр. Русе, ул. „Панайот Хитов“ №13, етаж 1, предмет на АЧОС №36/29.05.1995 г.

Сподели: