Предстои промяна в цената на паркирането на територията на Русе

Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе /Наредбата/ е приета с Решение № 891 по Протокол № 71/30.05.2003 г. Наредбата акумулира всички местни такси и цени на услуги, предоставяни на физически и юридически лица, съгласно действащото законодателство, които към този момент са били включени като тарифи към действащите наредби или са били определяни с решения на ОбС-Русе. С приемането на наредбата през 2003 г. са отменени всички решения на Общински съвет – Русе, свързани с определяне на местни такси и цени на услуги, както и тарифи за такси и цени към действащите към този момент наредби, които противоречат на текстовете от наредбата, съгласно параграф 5 от същата. Наредбата е многократно изменяна и допълвана през годините, но някои от нормите й не са актуални. По тази причина кметът на Община Русе Пенчо Милков прави настоящото предложение, за приемане на изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

Настоящето предложение за изменение на текстовете предвижда изменение на стойността на някои такси и ценни на услуги, в посока съобразно променената икономическа обстановка в страната.

Целите, които се поставят с предлаганото изменение на Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе са насочени към:

– справедливо и целесъобразно определяне на цените на таксите и услугите, предоставяни на гражданите и гостите на гр. Русе, при спазване на принципите на равнопоставеност, обоснованост, стабилност, публичност и съгласуваност;

– възстановяване на разходите на Община Русе по предоставяне на таксите и услугите предоставяне от Община Русе и второстепенните разпоредители.

На следващо място са установени и нови услуги, които Община Русе следва да осигури на гражданите, поради което е налице и необходимост от въвеждането им в Наредба № 16.

За прилагането на мярката не се предвижда разходване на финансови средства. Няма данни настоящият нормативен акт да противоречи на правото на европейската общност, доколкото местните данъци и такси не са предмет на уредба в европейското законодателство.

Очакванията от настоящите допълнения и изменения на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе, са свързани с актуализиране на Наредба № 16 и подобряване качество на обслужването.

§ 20. Чл. 59д придобива следната редакция:

(1) Цената за паркиране на местата по чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата е както следва:

  1. До един час – 1.50 лв. с вкл. ДДС, /равностойност 0.80 eвро,/ а превозните средства по чл. 16, ал. 1, т. 3-6 от Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе – 1.00 лев с вкл. ДДС / равностойност 0.50 eвро/

2. По 1,50 лв. с вкл. ДДС / равностойност 0.80 eвро/ за всеки следващ започнат час , а превозните средства по чл. 16, ал. 1, т. 3-6 от Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе – 1.00 лев с вкл. ДДС. /равностойност 0.50 eвро/“

(2) Цената за паркиране на местата по чл. 19, от Наредба №18 на Общински съвет – Русе определени за служебни нужди (Служебен абонамент) се предплаща и е в размер както следва:

1. за един месец – 180 лв. с ДДС; – равностойност 92 евро

2. за шест месеца – 1035 лв. с ДДС; – равностойност – 530 евро

3. за една година –1890 лв. с ДДС. – равностойност – 966 евро“

§ 21. Създава се нов чл. 59е със следното съдържание:

Чл. 59е. (1) За отговорно пазене на преместените автомобили се събира такса по чл. 171, ал. 1, т. 5, б. „б“ от Закона за движение по пътищата в размер на 2,50 лева /равностойност 1,30 евро / на завършен час.

(2)„За отговорно пазене на преместените по реда на чл. 171, ал. 1, т. 5, б. „в“ от Закона за движение по пътищата автомобили се събира такса в размер на 2.50 лева /равностойност 1,30 евро/ на завършен час. Таксата за отговорното пазене на преместения автомобил се начислява от момента на уведомяването на районното управление на Министерството на вътрешните работи.“

Сподели: