Предстои промяна на Наредба № 8 на Община Ветово

Предстои промяна на Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово. Тя е приета с Решение No 457 по Протокол No 34/29.01.2003 г. на Общински съвет – Ветово. Вносител на предложението е председателят на ОбС – Ветово д-р Мехмед Мехмед.

§1. В чл. 8a,ал.1 думите„в срок до 30 ноември“ се заменят с думите „в срок до 31 октомври“.

§2. В чл. 21, ал.5 думите „от 1 юни до 30 ноември“ се заменят с думите „до 31 октомври“.

Всички заинтересовани лица в 30 – дневен срок от публикуването на това съобщение могат да направят предложения, да изразяват мнения, писмени становища или възражения по предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

Крайна дата за подаване на писмени становища, предложения или възражения: 22.01.2019 година.

           Заинтересованите лица могат да подадат писмените си становища, предложения или възражения в  деловодството на Общински съвет – Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2 или на e-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg.

Промените би трябвало да влязат в сила от идния месец.

Сподели:

Още новини от деня