сбал граматиков русе

Предстои пускане на новия вход за пациенти с туберкулоза с изграден асансьор и ремонтирана инфраструктура към него в “СБАЛПФЗ – Русе“ ЕООД

“Специализирана болница за активно лечение за пневмо – фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД  (“СБАЛПФЗ – Русе“ ЕООД) е една от малкото белодробни болници в страната, останали да функционират, и която успешно се справя, въпреки финансовите ограничения. Продължава процеса за поддържане на материалната база и осъвременяване на медицинската апаратура, с цел ускоряване и прецизиране процеса на диагностика.

Отчетът за приходите и разходите показва, че дружеството приключва финансовата 2019 г. със счетоводна печалба в размер на  77  хил. лв.,  нетната печалба е в размер на 69 166 лв.

Реализираните инвестиции през 2019 г. са: закупена е със собствени средства апаратура на обща стойност 43 467 лв. (кръвно-газов анализатор, йонселективен апарат, ЕКГ апарат, микроскоп Leica, апарат за инвазивна и неивазивна вентилация, 3 броя компютри, 3 броя климатици, обновен бронхоскоп); изграждане на асансьор  към сградата на стационара; участие в курсове, семинари, конференции и др.   

СБАЛПФЗ-Русе има определена със Заповед № РД 17-139/28.07.2017 г. на Министъра на здравеопазването, акредитационна оценка „Отличен“ за срок от 5 години за цялостна медицинска дейност.

Инвестиционните намерения  на дружеството за 2020 г. са:

 • свързани с поддръжката и подмяната на необходимата апаратура за осъществяване на дейността:
 • климатизация на част от помещенията за лежащо болни – 20 000 лв;
 • подмяна на амортизирана медицинска техника свързана с ежедневните дейности /спирометри, апарати за кръвно налягане, бронхоскопска апаратура, хладилници, фризери / – 25 000 лв.;
 • подмяна на компютърна техника – 10 000 лв.;
 • надграждане на системата за видеонаблюдение – 4 000 лв.;
 • свързани с поддръжка на материално-битовата база:
 • обособяване на аптечно складово помещение в сутерена на болницата и привеждането му във вид съответстващ на нормативните изисквания – 15 000 лв., при осигурено финансиране;
 • довършване на текущ ремонт на крайно амортизирани и полуразрушени  и опасни за пациенти и персонал пристройки извън основните сгради на болницата, където ще бъдат разположени клиничната и функционална лаборатория на болницата, архива и др.;
 • оформяне на достъпна среда за инвалиди при преминаването и подходите към амбулаторията, лабораториите и стационара на болницата;
 • продължаване на изграждане и оформяне архивите на болницата, текущи ремонти и освежаване на мазилки, покриви, отводнителна система  – 25 000 лв., при осигурено финансиране;
 • текуща подмяна на амортизирани мебели за болнични стаи и лекарски кабинети – 10 000 лв.;
 • профилактика и модернизиране на съществуващата инсталация за отопление;
 • Предстои пускане на новия вход за пациенти с туберкулоза с изграден асансьор и ремонтирана инфраструктура към него. На следващ етап престои разделяне на огромните и крайно неудобни стаи с по 6-8 легла на по две по-малки със санитарен възел.
Сподели: